Hakkımızda

MİSYON:
Kendini işine adamız mesleğinde uzman özverili kendini geliştiren ve yenileyen çağa ayak uyduran çoçuklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek sevgi ve hoşgörü ile yaklaşan ayrım yapmayan tüm çocukları kendi yavruları gibi görmek.
Özel çocuğu olan ailelerimizin kaygılarını en aza indirerek, çocuğun aile ve toplum içerisinde yük olmaktan çıkıp kendi kendine yeten bir birey haline gelmesini sağlamak .
Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlamak.
Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak, ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlamak.
VİZYON:
Topluma uyumlu yüksek kalitede bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken birey ve grupların; maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının bir insan hakkı olduğu anlayışı içinde, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü, alanla ilgili olan kesimler ile işbirliği içerisinde yürütmek, eğitim alan bireyleri ailemizden biri olarak görmek ayrım yapmamak.
Amacı olan, katılımcı, demokratik ve laik, bilimsel düşünen, eleştiriye ve değişime açık, öğrenmeye istekli, çalışmalarını bir plan doğrultusunda yürütebilen, kendisiyle barışık, ailesi ve çevresiyle uyumlu, olumlu davranışlarıyla çevresine örnek olabilen, girişimci hoşgörülü ve sağlıklı bireyler yetiştirmek, içinde bulunduğu işi daha da iyi yapabilmek için araştırma ve geliştirme birimi oluşturmuş, başarılarını çalışanlarıyla paylaşan ve gurur duymalarını sağlayan örnek ve öncü bir kurum olmak.
AMACIMIZ:
Özel çocuklarımızın bağımsız yaşam becerilerini kazanmasını ve bu yolla toplumsallaşmasını sağlamaktır.

İLKELERİMİZ:

• Öğrenci – veli odaklılık,
• Dürüstlük, şeffaflık ve güven,
• Verilerle ve süreçlerle yönetim,
• İnanmak, çalışmak, başarmak,
• Öğrenme, öğretme ve eğitme,
• Sürekli iyileştirme ve yenileştirme,
• Önerilere açık olmak,
• Kararlılık
• Oto Kontrol,
• Katılımcılık,
• Paylaşımcılık,
• Çözüm üretme,
• İletişime önem verme,
• İnsana saygı
• Sevgi ve hoşgörü,

HEDEFLERİMİZ:

• Türk Milli Eğitimi Temel Kanununda ifade edilen; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, Temel İlkeleri ve Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, bireyler yetiştirmek.
• Bilimsel düşünme ve proje geliştirme felsefesi kazandırmak.
• Kurumumuzda Eğitim Öğretim ve Yönetim kalitesini yükseltmek.
• En iyiye ulaşmak için çalışanların motivasyonunu en üst düzeye çıkararak, etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini arttıracak yapılanmayı sağlamak.
• Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kurmak.
• Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için Otokontrol, Öz değerlendirme ve denetim sistemini yol gösterici bir anlayışla geliştirmek.
• Özel Öğretim alanına velinin teşviki için ucuz ve kaliteli hizmet sunmak.
• Kursiyerlere evrensel değerleri kazandırmak.
• Kursiyerlerin ” Kendilerini Gerçekleştirmelerine imkan sağlamak.
• Kaliteyi arttırarak örnek ve lider bir kurum olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ:

Çağdaş uluslar arası standartlar doğrultusunda kalite yönetim sistemimizi kuracak, her zaman daha iyisini yapabileceğimiz inancı ile kendimizi sürekli ölçecek ve iyileştireceğiz. Tüm paydaşlarımızın hak, ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayabilmek ve vizyonumuza ulaşabilmek amacıyla;

•Özel gereksinimli bireyin ve ailesinin kurumsal ve toplumsal desteğe ihtiyacını özel yetiştirilmiş ekibimizle, özel hazırlanmış ortamlar ve özel hazırlanmış eğitim programları ile karşılamayı ,
• Çocukların ve ailelerin haklarını korumayı, haklarını kullanmaları için yol gösterici olmayı,
• Nitelikli personel sayısını arttırırken çalışanlarımızın yaptıkları işte en iyi olmalarını sağlamak için gerekli iç ve dış eğitim olanaklarını kullanmayı, yönetime katılımlarını destekleyen öneri ve ödül sistemi kurmayı,
• Araştırma ve geliştirme çalışmalarımızla;
• Verdiğimiz hizmetin çeşitliliğini arttırmayı,
• Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılar oluşturarak yenilikleri takip etmeyi,
• Çalışma alanımızda kullanılacak malzemeler için tasarımlar yapmayı,
• Öğrendiklerimizi paylaşmayı.
• Ülke çapında kendi alanımızdaki devlet politikalarının belirlenmesinde söz sahibi olmayı,
• Verdiğimiz hizmeti daha geniş bir tabana duyurmak ve bize ulaşılmasını sağlamak için tanıtım araçlarını kullanmayı,
Kurumsallaşmayı başararak ve sürdürerek yerine getirmek.