Hizmetlerimiz


A-Testler-Ölçme ve Değerlendirme

a-Eğitimsel Gelişimsel Değerlendirme-tanılama Nedir

b–Eğitsel Gelişimsel Değerlendirmenin Önemi

c-Tanılama Ve Değerlendirmede Adımlar

d-Kullanılan Değerlendirme Araçları

e- Neler Yapıyoruz

B-Bireysel Eğitim

a- Bireysel Eğitim Nedir?

b-Bireysel eğitimde planlama

c-Bireysel öğrenme özellikleri stratejileri

d-BEP programları oluşturma

e-BEP uygulama süreç ve özellikleri

f-Öğrenme ve kazanımların transferi

C-Grup Eğitimi
D-Aile Eğitimi

a-Aile eğitiminin önemi

b-Aile eğitimlerinin temel amaç ve hedefleri

c- Aile eğitim çalışmaları

E-Psikolojik Danışma Rehberlik
F-Uyum ve Davranış Terapileri
G-Ev ziyaretleri
H-Okul Ziyaretleri
I-Proje Odaklı Uygulamalar
J-Ulaşım ve Servis
K-Bilgisayar Destek Uygulamaları
L-Drama ve Yaratıcı Düşünme
M- Sanat Terapisi Uygulamaları
N- spor

Aa-Eğitimsel Gelişimsel Değerlendirme-tanılama Nedir
Bireylerin güçlü ve zayıf yönleri ile bireysel özelliklerini ilgilerini belirlemek amacıyla tüm gelişim alanlarında yapılan ( dil – bilişsel – motor – sosyal – duygusal- özbakım ) değerlendirme sürecidir.
Eğitsel amaçla bireyin tüm gelişim ve disiplin alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesi esastır.

Eğitsel Gelişimsel Tanılama
• Eğitim ve öğretime nereden başlanılacağına
• Eğitim ve gelişim alanlarındaki performansın ortaya çıkarılmasına
• Ne şekilde bir eğitim ortamının oluşturulacağına
• Hangi araç ve yöntemlerin kullanılacağına
• Bireyin ne tür eğitim programına ihtiyaç duyduğuna
Alınabilecek eğitsel önlemlere karar verilmesi konusunda bizlere ışık tutmaktadır.

Ab-Eğitsel Gelişimsel Değerlendirmenin Önemi
Eğitimsel Gelişimsel Değerlendirme de erken tanı, doğru değerlendirme, doğru tanı ve doğru programı kritik faktörleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların gelişimindeki farklılıkları ve risk faktörlerini erken tespit edebilmek, mevcut programı ortaya çıkarma ve gelişme sağlamada % 100’lük bir sonuç farklılığına neden olmaktadır. Özellikle 0 – 6 yaş döneminde risk ve problemleri yakalayarak önleme ve destek hizmetlerine başlamak gelişimin %70’nin tamamlandığı bir dönem olarak dönüştüğünde hata yapılamayacak kadar kıymetlidir. Bu nedenle en erken zamanda sonuca ulaşmak ve hareket noktasını belirlemek gerekmektedir. Aynı şekilde problemin tam olarak ne olduğunun tespiti de uygulanacak program ve gelişme açısından son derece önemlidir. Yanlış tanılama ve değerlendirmeler geri dönülemeyecek zaman kayıplarına neden olabilmektedir. Otizm tanılı bir çocuk işitme engelli, özgül öğrenme güçlüğü olan bir çocuk zihinsel engelli olarak tanılanabilmekte bu çocuğun tüm eğitim ve gelişim hayatını dolayısıyla yaşam kalitesini etkileyebilmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı zamanında doğru yöntemlerin kullanılarak yapılan doğru program öngörülerinin oluştuğu bir değerlendirme süreci çocuğun hayatının merkez noktasını belirleyebilmek çocuğun açısından son derece önemlidir

Ac-Tanılama Ve Değerlendirmede Adımlar
1) Tarama _ Belirleme; Öğrencinin doğal ilişki iletişim biçimleri gözlemlenir. Okul performansı ya da gelişimsel alanlardaki sorunlarına bağlı olarak potansiyel yetersizlik durumuna sahip olup olmadığı değerlendirilir.
2) Değerlendirme; Eğitimsel Gelişimsel Değerlendirme birimi, ekip üyeleri öğrencinin yaş ve gelişimine uygun test araç gereç materyal ve envanterleri ile gelişimini değerlendirir. Bu araçlarla çocuğun mevcut beceri ve ihtiyaçları çocuğun üzerinde etkili olabilecek yöntemler, yaşadığı çevre de değerlendirilir.
3) Konsültasyon; Ekip üyeleri çocuğun genel gelişimsel düzeyi, eğitimsel performansı, uygulanan değerlendirme araçları sonuçlarını ve ihtiyaç olan eğitim ve programların neler olabileceğini paylaşırlar.
4) Aile Görüşmesi; Birim üyeleri yapmış oldukları değerlendirme ve çalışmaları ve öngördükleri programları aile ile paylaşırlar.
5) Eğitsel Program Planlaması; Uygulanan ön değerlendirme sonuçları yorumlanarak detaylı detaylı değerlendirme sürecine geçilir. Ayrıntılı değerlendirme test araç ve gereçleri uygulanır, çocuğun yapamadıklarının yanı sıra yapabildikleri ve yapabilecekleri de detaylı olarak saptanarak çalışma planı programı oluşturulur. Belirli dönem aralıklarla değerlendirmeler tekrarlanarak gelişme ve ihtiyaçlar yeniden gözden geçirilir ve uygulanan program çocuğun performansına bağlı olarak çeşitlendirilip geliştirilir. Her bir aşama aile ile paylaşılır. Mevcut çalışma sürecine çocuğun kapasitesinin en alt ve en üst noktaları, ilgi ve yetenekleri ışığında başarı duygusunu deneyimletmeli, özgüveni desteklenmiş bağımsız bireyler yetiştirebilmek temel hareket noktamız olmaktadır.
Tüm bu çalışmalar esnasında mümkün olduğunca ayrıntılı kapsamlı değerlendirme yapabilmek amacıyla zaman zaman eğitimsel programa alınan öğrencilerin ev – kreş – okul gibi doğal ortamlarında değerlendirme ekibimiz tarafından gözlemlenmesi, yakın çevresindeki bireylerle o ortamda görüşülmesi uygulanan eğitim programının çocuğun tüm yaşam alanına dokunabilmesi ve hayatında etkili olabilmesi için son derece önemlidir.

Ad-Kullanılan Değerlendirme Araçları
• DENWER – Goodenouh
• AGTE – Otizm erken tanı testi
• PORTAGE
• PEABODY
• BENDER – GESTALT
• ARTİKÜLASYON TESTİ
• AKADEMİK BECERİ DEĞERLENDİRME FORMU
• BAĞIMSIZ YAŞAM BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
• PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ
o Çocuk ve ergenlerde dikkat bozukluğu
o Öğrenme stilini belirleme testi
o Problem tarama envanterleri
o Kendini değerlendirme anketi
o Bundon dikkat testi
o Beck umutsuzluk ölçeği
o Sorumluluk sürekli kaygı ölçeği
o Kime göre ben neyim anketi
o Denetim odağı ölçeği
o Stres ölçeği – testi
o Sınav kaygısı ölçeği
o Sosyal uyum ölçeği
o Depresyon ölçeği
o ÖÖG testi

Ae- Neler Yapıyoruz
Özel eğitimde eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme genel olarak çocukla ilgili sorunların ( akademik, davranışsal, gelişimsel vs. ) belirlenip incelenmesi ve bireyle ilgili eğitimsel kararlar alınması amacıyla yapılan bir veri toplama sürecidir.
Bu sürece ilişkin değerlendirme, bir öğrencinin mevcut eğitimsel performansının profilini ortaya çıkarma, bireysel gereksinimlerinin neler olduğunu anlama, özel eğitime gereksinimi olup olmadığına karar verme, bireyselleştirilmiş eğitim programını planlama, uygun özel eğitim hizmetleri ve destek hizmetlerini sağlama gibi öğrenci için düzenlenen programın her aşamasında kullanılır.
Kurumumuza yeni başvuran öğrenci ve aileye ilişkin eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme süreci 7 basamaktan oluşur

İLK MÜRACAAT – RANDEVU:
Aile telefonla ya da bizzat başvurduğunda sekreterya tarafından çocuğun yaşı, problemi ve ailenin iletişim bilgileri alınarak eğitimsel-gelişimsel değerlendirme birimine yönlendirme yapılır. Birim yetkilisi tarafından aile ile kısa bir görüşme yapılarak randevu planlanır.
ÖN GÖRÜŞME:
Çocuğuyla birlikte kurumumuza gelen aile ile bir ön görüşme yapılarak, çocuğa ait tıbbi ve eğitsel belge ve bilgiler, sorunlar, özellikler, aile talep, şikayet ve beklentileri alınarak değerlendirilir.
ORTAMA UYUM:
Çocuğun ortama ısınması için ayrılan değerlendirme öncesi süreçtir. İlk izlenim verileri oluşturan ve serbest gözlem imkanı tanıyan önemli bir basamaktır.
GÖZLEM İNCELEME DEĞERLENDİRME:
Çocuk eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi tarafından değerlendirme ünitesine alınır ( Erken çocukluk dönemindeki çocukların aileleri de bu sürece dahil edilir) . Bu birim Çocuk Gelişimi Eğitimi Uzmanları, Psikolog , Özel Eğitimci ve Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinden oluşmaktadır.
Değerlendirme esnasında çocuğun ortamdaki davranışlar, ilişki ve iletişim stilleri, akranlarıyla benzeşen ve ayrılan noktaları, normal gelişim sürecinde hangi noktada olduğu, güçlü ve zayıf yönleri, öğrenme stratejilerine yönelik ip uçları çeşitli yöntem ve araçlar kullanılarak değerlendirilir. Hangi yöntem ve araçların kullanılacağı çocuğun yaşı, ihtiyaçları ve problemine göre çeşitlilik göstermektedir.
Kullanılan Yöntem, Test araç ve gereçleri
• Doğal Gözlem
• Yapılandırılmış Gözlem
• Portage Erken Çocukluk Eğitimi Programı Değerlendirme Listesi
• Denver Gelişim Tarama Envanteri
• AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri )
• Goodenough Bir adam çiz testi
• Peabody Resim kelime testi
• Bender- Gestalt görsel motor algı testi
• Artikülasyon değerlendirmesi
• Akademik Beceri Değerlendirme Formu
• Özgül öğrenme güçlüğü testi
• Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu değerlendirme ölçekleri
• Psikolojik Değerlendirme Ölçekleri
EKİP KONSÜLTASYONU:
Aile ile yapılan ön görüşme ve ekip konsültasyonunun ardından, eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi ekip üyeleri tarafından çocuğun durumu, ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri, olası risk durumları ve yapılabilecekler konusunda konsültasyon yapılarak bir karara varılır.
AİLE GÖRÜŞMESİ:
Eğitimsel ve gelişimsel değerlendirme birimi yapmış olduğu konsültasyon sonuçlarını aile ile paylaşır. Çocuğun eğitimsel ve gelişimsel performansı, bireysel gereksinimleri, özel eğitim ihtiyacının olup olmadığı, ihtiyacı varsa ön program çerçevesi hakkında bilgilendirmede bulunulur.
KARAR:
Aile kayıt kararı aldığı taktirde eğer çocuğun rehberlik araştırma merkezi tarafından düzenlenmiş raporu varsa kayıt işlemi tamamlanır ve özel eğitim rehabilitasyon uygulamaları program koordinatörlüğü tarafından programları iletilir. İlk bir aylık süreçte eğitimsel gelişimsel değerlendirme birimi ve program koordinatörlüğü ekip halinde çalışarak çocuğun detaylı performans değerlendirmesini, öğrenme hızını, öncelikli ihtiyaçlarını, bir yılı kapsayan bireyselleştirilmiş eğitim programını, öğrenme stratejilerine göre belirlenmiş öğretim tekniklerini belirlerler ve ekip üyeleri ile aile üyelerinin katıldığı değerlendirme toplantısında aile ile paylaşırlar.
Eğer çocuğun raporu yoksa programa başlamadan önce aile yasal haklarından faydalanabilmesi için hastaneye ve rehberlik araştırma merkezine yönlendirilir rapor düzenlendikten sonra çocuğun eğitim süreci başlar.

Ba- Bireysel Eğitim Nedir?
Bireysel özel eğitim; çoğunluktan farklı olan ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitimdir.
Çocukla uzman eğitimci arasındaki kişisel değerlerde olan özenli bir ilişki türü, gelişimsel eğitimsel içerikli özel bir çalışmadır.

Bb-Bireysel Eğitimde Planlama
Farklı gelişim gösteren bireyin zayıf ve güçlü yönlerinin değerlendirilmesinden sonra uygun müdahale programlarına geçme aşaması dikkatlice hazırlanmış bir planlamayı gerektirir. Bu planlama süreci bireyin özel eğitim gereksinimlerinin tümünü kapsar. Uzun ve kısa dönemli çalışma hedefleri, kullanılacak yöntem-teknikler ve değerlendirme süreci açık bir şekilde tanımlanır.

Bc-Bireysel Öğrenme Özellikleri ve Stratejilerin Analizi Bireyin Başarısının Anahtarı ve Kilitidir

Uygulanacak olan özel eğitim programının faydalılığı ve geçerliliğinde bireyin öğrenme özellikleri, düşünme biçimleri ve bunları nasıl kullandığının bilinmesi, doğru uygulama stratejilerinin belirlenmesini ve bireyin başarısını % 100 oranında etkilemektedir. Bu nedenle kurumumuzda program oluşturma aşamasında bireyin aşağıdaki özellikleri detaylıca değerlendirilmekte ve bu sayede etkili program süreçlerine ulaşılabilmektedir. Bu özellikler;
• Yaş ve psiko-sosyal durum
• Aile,yaşantılar,fiziki ve sosyal çevre içinde bütüncül bir kişilik olarak bireyin;
• Potansiyel kapasitesi ve mevcut kapasitesi
• Algılamalarının, ilşiki ve uyaran anlamlandırmalarının düzeyi
• Güçlü yönler
• Zayıf yönler
• Öncelikli ihtiyaçların tespiti
• Moral ve motivasyon kaynakları
• Ödülleri
• Öğrenmede kullandığı yöntemler,dirençleri ve akıcılık özellikleri
• Hafıza kapasitesi ve hafızasını eğitim ve öğrenmede nasıl kullandığı
• Hafızada tutma ve hafızadan çağırma (hatırlama) yolları

Bireysel Öğrenme Özellikleri ve Stratejilerin Analizi oluşturulacak programın ve bireyin başarısının her şeyidir.
Bd- Bireysel Eğitim Programları Oluşturma
• Bireysel Eğitim Programları oluşturma süreci bireyin mevcut performans düzeyinden hareketle planlama süreci çerçevesinde çalışılacak uzun ve kısa dönemli hedefler saptanır.
• Yöntem, teknik, etkinlik planları ve materyaller biçimlendirilir.
• İlgili birim uzmanları arasından programı uygulayacak uzmanlar belirlenir.
• Değerlendirme yöntemleri ve ödül mekanizmaları belirlenir.
• Programın devam edeceği zaman çizelgesi çerçevesinde uygulamalara başlanır
Be-Bireysel Eğitim Süreç Ve Özellikleri
Bireysel eğitim programlarının uygulama, izleme ve değerlendirme aşamaları, sürecin en önemli bölümleri olarak düşünülebilir. İyi düzenlenmiş ve iyi uygulanan bir değerlendirme ve izleme süreci olmazsa çok iyi hazırlanmış bir BEP dahi başarısız olur. Öğrencinin bireysel eğitim programını uygulamaktan sorumlu kişiler, eğitim ortamında uygulama ve programın işlevselliğini ve çocuğun başarısını da değerlendirirler. Bireysel eğitim programları, çalışılacak hedefler ve kullanılacak yöntemlerin yanı sıra uygulama ve değerlendirme süreçlerini de içine alır. Uygulama aşamasında oluşan her türlü yenilik ve farklılık , çocuğun duygudurumu BEP sürecine yeni veriler olarak kaydedilir.
Bf- Öğrenme Ve Kazanımların Transferi
İyi ve etkili bir bireysel eğitim programında amaç sadece hedefleri iyi belirlemek, doğru yöntemler belirlemek ve uygulamak, sonuçları değerlendirmek değildir. Bireyin ve ailesinin günlük yaşamlarında yaratılabilecek fark ve değişiklikler bir programın kalitesini belirler. Bu nedenle her program kazanımların ve öğrenilenlerin hayata yansıması boyutunu mutlaka ele alır. Yapılan aile ve okul görüşmeleri , doğal ortam gözlemleri, fırsat öğretimleri ve ev ziyaretleri bize bu önemli boyutun işlevselliğini değerlendirme imkanı tanır
C-GRUP EĞİTİMİ
Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir. Özel Eğitim Rehabilitasyon uygulamaları Program Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan grup eğitim programı, uzman meslek elemanı tarafından uygulanır.
Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak hazırlanır.
Tüm grupların birbirleriyle benzeşen yanları olduğu gibi, ayrılan yanları da vardır. Bazı gruplar, amaç, içerik ve öğrenme stratejileri ile öğrenci düzeyleri açısından kendi içerisinde basamaklandırılarak seviyelere ayrılmıştır;
– iletişim becerileri ve sosyal uyum grubu
– okuma – yazma hazırlık grubu
– okuduğunu anlama, ifade etme – yazma eğitim grubu
– ileri düzey okuma – yazma eğitim grubu
Grup eğitimi programına alınacak öğrenciler yaşlarına, gelişimsel ihtiyaçlarına ve eğitimsel düzeylerine göre belirlenir.
Grup eğitiminde grubun adı ve amaçlarına yönelik uygulamalar asıl olup, gruptaki her bir öğrencinin gruptan ne kazanacağı ve gruba ne kazandıracağı öngörülerek program oluşturulur. Grup eğitiminin programında gruba yönelik hedefler ve bireye yönelik hedefler ayrı ayrı belirlenir.
Grup eğitiminin hedef davranışları, her bir çocuk için tek tek değerlendirilir.
Bazı öğrenciler kendi grubunun dışında belirlenmiş bir amaç için veya bir problemin çözümü için düzeyinin altında ve üstünde grup eğitim programlarına geçici olarak alınabilirler. Yine bazı çocuklar için ilişki, paylaşma, kendini kontrol etme, uyum ve davranış problemlerini kontrol etme amaçlı grup eğitimi, drama veya terapi tekniklerinin kullanıldığı programlar oluşturulur.

D-Aile Eğitimi
-Aile Eğitimlerinin Önemi
Eğitim yalnızca okul ve eğitim ortamında yürütülen bir süreç değildir. Çocuğun ilk deneyimlerini edindiği, ilk etkileşimde bulunduğu ortam aile ortamıdır.
Çocuğun katılımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları ne derece etkileyeceği;
• Ailenin sosyo – kültürel niteliğine,
• Çocuklarına sağladığı uyarılara
• Çocuk yetiştirme tutumlarına
• Sözel iletişim ve model alma gibi aile ortamı ile ilgili pek çok değişkene bağlıdır.
Çocuğun gelişiminde bu denli etkileri olan ailenin çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve öğrendiklerini davranışa dönüştürebilmesi için;
Belli program çerçevesinde çocuğun eğitilmesi gerekmektedir. Eğitim sürecinin etkili ve verimli olabilmesi ailenin bu sürece etkin katılımı son derece önemlidir.
Çünkü;
1. Çocuklarımız tüm zamanlarında daha çok aileyle birlikte ( uyku dışındaki zamanlarının % 80’ini aileyle birlikte geçirmektedir. ) olmaktadır.
2. Çocuğun eğitim ve gelişiminde en etkili ve en ekonomik sistem aile eğitimidir.
3. Anne babalar çocuğun yeterli ve yetersiz olduğu yönleri en iyi bilen kişilerdir.
4. Çocuğun gelişiminde etkili olacak ortamların hazırlanmasında ailenin rolü büyüktür.
5. Her öğretim kademesinde çocukların başarıları sadece okulda aldıkları eğitime değil, evde aldıkları destek eğitime ve ailelerin eğitime katılmasına da bağlıdır.
6. Çocuklar aileleri model almaktadır.
-Aile Eğitiminin Amaçları
1. Ailenin çocuğunun durumunun kabulünü sağlamak, çocuğu objektif olarak değerlendirebilmesine imkan tanıyarak potansiyelini ve sınırlılıklarını anlamasına yardımcı olabilmek.
2. Ailenin haklarını ve sorumluluklarını anlamasını sağlamak
3. Aile ile işbirliği yapmak, eğitim programlarının özelliklerini anlatmak ve programlarının amaçların gerçekleştirmede yardımlaşmayı teşvik etmek.
4. Ailenin belli programları uygulayabilmesini sağlayarak, ev ortamını daha verimli bir eğitim ortamı haline getirmek.
5. “ Eğitim anne dizinde başlar; her söylenen sözcük, çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.”
6. Çocukları ile nasıl ilişki kuracakları, nasıl sürdürecekleri, onu içtenlikle nasıl kabul edecekleri konularında rehberlik etmek.
7. Çocukların tüm gelişimsel özelliklerine yönelik bilgilenmelerini sağlamak
Aile eğitimleriyle desteklenen bir ev ortamında ilişkiler çok daha sağlıklı ve çocuğun gelişimine yönelik olmaktadır. Çocuğun özel eğitimde kazandığı becerilerin ev ortamında aile ile işbirliği yaparak pekiştirilmesi eğitimin sürekliliği ve yaygınlaştırılması açısından önemlidir. Ailelerin çocuklarının eğitim süreçlerinde ekibe dahil olmaları kabul sürecine ulaşmalarını hızlandırmakta, çocukların performanslarında da belirgin bir artışa imkan tanımaktadır.
Gerçekleştirdiğimiz Aile Eğitim Çalışmalarında;
• Ailelerimize çocuklarına ait özellikler, gelişimleri, yeterlilikleri, yetersizlikleri, ihtiyaçları ve problemin seyri hakkında bilgi vermek
• Çocuklarının eğitimleri konusunda yapabilecekleri konusunda bilgilendirmek alabilecekleri kaynaklar hakkında yönlendirmek
• Yaşadıkları duygu çatışma ve kaygıların anlaşılması paylaşılması ve çözümlenmesine yönelik çalışmalar yapmak
Ailelerin kendilerine çocuklarına güven duyabilmelerini sağlayarak başa çıkabilme becerilerini güçlendirmek ve sosyal yaşamdan kopmalarını önleyebilmek hedef alınmaktadır.

– Aile Eğitim Çalışmaları
Kurumumuzdaki Aile eğitimi Çalışmaları Aşağıdaki Programlar Çerçevesinde Yürütülmektedir;
1) Aile Eğitimi Toplantıları; Çocuklarla ilişkide bulunan aile bireylerinin birbirleriyle ve çocuğun eğitiminden sorumlu uzmanlarla karşılıklı etkileşim içinde bulunarak, çocuğun sahip olduğu engele ait özellikler, yeterli ve yetersiz olduğu gelişim alanları, güçlü ve zayıf yönleri çalışılan hedefler, çocuğun çalışma programı, evde destekleme çalışmaları ve ailenin öğrenmek istediği konularda bilgi, deneyim vee duyguların paylaşıldığı toplantılardır.
2) Yaşantı Paylaşım Toplantıları; Benzer tanılı çocukların ailelerin kurumumuzdaki uzmanlarla bir araya gelerek kendilerine ve çocuklarına ilişkin duygu, düşünce ve deneyimlerini paylaştıkları toplantılardır. Bu toplantıların genel amacı engelli çocuğa sahip ailelerin problemlerini paylaşmalarına fırsat verilmesi ve özgün problemlerle baş etme yolları konusunda birbirlerine destek ve yardım sağlamalarıdır. Toplantılara katılan anne babalar diğer anne babaların deneyimleri sayesinde kendi yaşamlarında olanların farkına varabilir, grup içinde kabul, anlayış ve destek bulabilirler.
3) Aile eğitim Seminerleri;
a) Kurum içi seminerlerimiz; Kurum içinde belli dönemlerde planlanarak duyurulan aile eğitim seminerleri aileleri ihtiyaç duydukları konularda bilgilendirme, belli becerileri kazandırma ve mevcut problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlar.
• Engel grupları konusunda bilgilendirme
• Okula hazır oluşluk toplantıları
• Uyum ve davranış problemleri, okuma yazma, cinsel gelişim, tuvalet eğitimi, ödül ceza vb. spesifik konu ve sorunlara yönelik eğitimler
• Kritik yaş ve problemlere ilişkin aile odaklı çözüm toplantıları
• Ev ve okul yaşamını düzenlemeye yönelik eğitimler
• Çocuğun yetenek ve becerilerini desteklemeye yönelik eğitimler
• Yasal haklarla ilgili bilgilendirmeler gibi çeşitli gündemler oluşturularak ailelerimize duyurularak kurumumuzda kurum ailelerimizle paylaşılır.
b) Topluma yönelik seminer ve sempozyumlar
Daha geniş kitlelere hitap eden alanında uzman profesyonellerle işbirliği yapılarak gerçekleştirilen toplumu ve özel eğitim konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan seminer ve sempozyumlardır.

D-Psikolojik Danışma Rehberlik
Kurumumuzdaki bireysel psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri aileler ve çocuklar için ayrı ayrı programlanıp uygulanmaktadır.
1) Ailelerimize yönelik psikolojik danışma ve rehberlik
Ailelerle yapılan PDR hizmetlerinde amaç ailenin çocuğunun engeline ilişkin kabul sürecine ulaşmasında destek olmak aile bireylerinin yaşadığı duygusal davranışsal ve ilişki boyutundaki problemlerin çözümüne ilişkin rehberlik etmek ve başa çıkabilme becerilerini arttırmaktır.
Aileler “Aile Eğitim Programları” sürecinde grup içinde paylaşmayı uygun bulmadıkları
• Aile içi ilişki etkileşim sorunları ( kardeş kıskançlıkları, şiddet, boşanma, kavga vb. )
• Cinsel Kimlik Gelişimi
• Akraba ilişkileri
• Çevre sorunları
• Okul problemleri
• Tutum ve davranışlar vb problemler konusunda kurumun psikolojik ve rehberlik biriminden görüşme talep ederek kurum psikoloğundan danışmanlık hizmeti alırlar.
2) Çocuklara Yönelik Psikolojik değerlendirme ve rehberlik
Psikolojik temelli uyum ve davranış sorunları alt ıslatma, tırnak yeme, saldırganlık, korku, kaygılar, okul başarısızlıkları, akran ilişkilerinde sorunlar, özgüven eksikliği, içe kapanıklık gibi günlük yaşam kalitesini de düşüren bir takım sorunlarda aile kadar çocuğun kendisiyle de psikolojik danışmanlık ve terapi ilişkisi çerçevesinde çalışmal,k gerekir. Gözlem görüşme yöntemleri, psikolojik değerlendirme araçları, oyun terapisi ilkeleri oto kontrol sağlama ve sistematik duyarsızlaştırma gibi pek çok yöntemin kullanıldığı seanslar aile danışmanlığı ile de desteklendiğinde etkili sonuçlar alınabilmektedir.
Aileler çocukları için ihtiyaç duyulan bu hizmeti kurumumuz PDR birimi psikologlarından almaktadır.

F-Uyum ve Davranış Problemleri
Çocuğun ruhsal gelişimi bir bütündür ve her dönem kendi içinde değişim ve farklılık gösterir. Aynı zamanda her dönem bir sonraki dönemi olumlu ve olumsuz açıdan etkiler. Eğer olumsuz durumlara zamanda ve etkili müdahalede bulunulamazsa yaş ilerledikçe artarak devam etme riski yüksektir. Çocukların ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırabilmek ve ilişkilerini olumlu hale getirebilmek her türlü uyum ve davranış problemine zamanında müdahale ile mümkün olabilmektedir.
Kurumumuzda hem ailelerine hem de çocuklara yönelik terapi yürütülen uyum ve davranış problemleri;

– Saldırganlık
– Aşırı Hareketlilik
– Çalma
– Yalan Söyleme
– Dışkı kaçırma
– Altını ıslatma
– Tırnak yeme
– Parmak emme
– İnatçılık
– Uyku Bozuklukları

EV ZİYARETLERİ
Çocuğun ve ailenin yaşadığı ortamı ve olanaklarını görmek, aileyi daha iyi tanımak , programa dahil ederek, ekibin bir parçası olduğunu hissettirmek amacıyla ev ziyareti yapılır.
Ev Ziyaretleri kurum yönetimi , ekip – eğitimci veya ailenin talebi üzerine gerçekleştirilir. Planlanan zamanda randevulu olarak; çocuğun eğitimini yürüten uzman ve özel eğitim rehabilitasyon uygulamaları program koordinatörlüğünden bir uzman ziyareti gerçekleştirir. Ailenin onayı alınarak ziyaret fotoğraf ve kamera ile kayda alınır.
Çocuk ve aile doğal ortamında gözlemlenir. Ziyaret programı çerçevesinde; fiziksel düzenlemeye, aile çocuk ilişkilerinde destek sağlamaya yönelik olarak gerekli yönlendirme ve danışmanlık hizmeti verilir, gerekli hallerde eğitimsel uygulama yapılarak, model olunur. Ziyarete yönelik amaç, süreç, sonuç, öneri ve düzenlemeler ekip ve yönetimce paylaşılır ve değerlendirilir.

OKUL ZİYARETLERİ
Kurumumuzda kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin, okul ve sınıf yaşantıları ile eğitimsel ve gelişimsel amaçlı okul (yönetim, rehberlik servisi, sınıf öğretmeni) aile ve kurum arasındaki ilişki, iletişim ve işbirliğinin gereği olarak ziyaretleri yapılır.
Kurumumuzda bu konuda tam zamanlı kaynaştırma eğitimi okul öncesi dönemden başlayarak, tüm eğitim dönemlerini kapsar.
Her öğrencinin kaynaştırma eğitimine devam ettiği okulla ilgili, kurum tarafından düzenlenmiş ve aile tarafından bilgileri doğrulanmış okul bilgi formu vardır.
Okul ziyareti çocuğun özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti ile kaynaştırma eğitiminin içerik, süreç, amaç ve yöntemleri açısından örtüşmesini sağlamak, eğitimde akıcı bir bütünlük, tutum ve yaklaşım oluşturmak ve eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilir. Okul ziyaretlerinde kurum tarafından düzenlenmiş olan görüşme formu kullanılır. Yönetim, ekip ve aile görüşme süreç, sonuç ve faydaları konusunda bilgilendirilir. Önerilen yaklaşımlar ve tutumlar görüşme formuna kaydedilir.
Okullun yönetim, öğretmen, program ve rehberlik servisi hazır oluşluk, kabul ve yeterlilik düzey ve olgunluklarına veya öğrencinin engelinin türü, derecesi, özbakım becerileri ve sosyal uyumu, davranış problemleri, gelişimsel kısıtlılığı gibi nedenlerle ekip – aile ve yönetim tarafından, durum değerlendirmelerde öğrencinin yüksek gelişimsel çıkarlar ve ihtiyaçları göz önüne alınarak, ailelerle birlikte kaynaştırma eğitimine hazır bulunuşluk değerlendirmesi yapılır. Bu konudaki yetki Rehberlik Araştırma Merkezlerine (RAM) aittir. Aile bilgilendirilerek, Rehberlik Araştırma Merkezlerine (RAM) yönlendirilir. Kurumun ve kaynaştırma öğrencisinin olduğu okulların yazılı – resmi talepleri üzerine yönetim ve ekipçe değerlendirerek, özel eğitim ve kaynaştırma seminerleri düzenlemektedir.

ULAŞIM VE SERVİS (ücretsiz)
Eğitim alan öğrencilerimiz standartlara uygun güvenlikli son model araçlarla adreslerinden alınarak eğitim sonunda tekrar adreslerine ailelerine güvenli bir şekilde teslim edilmektedir.Kurumumuz bulunduğu yer açısından pek çok semtten tek vasıta ile ulaşılabilecek merkezi bir noktada bulunmaktadır. Devam eden öğrencilerimizin bazıları seanslarına kendi gelip gidebilmekte, bu sayede özellikle öz güven gelişimleri ve bağımsız yaşam becerilerinde önemli adımlar atmalarına yönelik fırsatlar ortaya çıkmaktadır.

K-Bilgisayar Destekli Eğitim
TEKNOLOJİ VE BİLGİSAYAR
Öğrenme – öğretme etkinlikleri ile okul yönetimi ve rehberlik gibi alanlarda eğitimin kalitesini yükseltmek amacıyla bilgisayarların kullanılması bilgisayar destekli eğitim modelini ortaya çıkarmıştır. Bilgisayarlar okullarımızda öğretim alanında, öğretme ve öğrenme etkinliklerini bireysel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlemek ayrıca eğitim hizmetlerini daha etkili ve verimli bir şekilde yürütmek çağdaş bir öğrenme- öğretme ortamı yaratmak amacıyla kullanılmaya başlamıştır.

FARKLI ÇOCUKLARIN BİLGİSAYARA İLGİSİ
Yapılan çalışmalar bilgisayar destekli eğitim programlarının engelli çocukların motivasyonunu arttırdığı, dikkatlerini daha uzun süreli toplamalarını sağladığı ve bu şekilde çalışmaktan daha çok zevk aldıkları yönündedir. Ayrıca geleneksel eğitim programları ile sağlanan öğretim ve bilgisayar destekli eğitimin karşılaştırmasını içeren çalışmalardan birçoğu bilgisayar destekli eğitim programlarının engelli çocukların öğrenmesinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.
Bilgisayar ile etkileşimde bulunmak çocuğa kendi öğrenmesini kontrol etme duygusunu vermektedir. Çocuğun sorulara cevap verene kadar çalışması özsaygısını artırmakta, bu da kendine güvenmesine ve daha istekli olmasına yol açmaktadır.
ÖZEL EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMI
Bilgisayar teknolojisi engelli çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin gerek iş yerlerinde, gerek okullarda ve toplumda yaşam standardını geliştirmek adına çok fazla olanaklar sunmaktadır. Engelli çocukların ileride toplumsal hayata katılımı; sosyal, mesleki veya bağımsız bir hayal sürebilecekleri becerileri kazandıracak bir eğitimsel süreçten geçtikleri taktirde sağlanabilir. Normal gelişim gösteren çocukların eğitimlerinde kullanılan bilgisayar, özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukların eğitimlerinde de büyük önem taşımaktadır. Genellikle matematik, okuma-yazma, konuşma gibi becerilerin öğretilmesinde ağırlıklı olarak kullanılan bilgisayar destekli eğitim programları şekil, renk, sayı ve zıt kavramlar gibi temel kavramların kazandırılması ve desteklenmesi açısından da büyük yarar sağlamaktadır.
Özel eğitime gereksinimi olan çocukların karşılaştıkları güçlüklerden biri, öğrendikleri bilgi ve becerileri bir durumdan diğerine uyarlama yani transfer etmedir. Bilgisayar bu alanda da önemli üstünlükler sunmaktadır. Çağdaş teknolojide, elle yapılan çizimlerin yanı sıra gerçek görüntüler de bilgisayar ekranına kolaylıkla alınabilmekte, bu görüntülerin üzerinde hemen her türlü işlem gerçekleştirilebilmektedir
Özel eğitime gereksinimi olan çocukların dikkat süresi kısadır ve dikkati çabuk dağılır. Kavramlara ilişkin bilgisi sınırlıdır. Bu yüzden bilgisayar program içine dahil edilirken hangi alanlarda, nasıl kullanılabilir ve kullanılacak programlar neler olmalıdır? Sorularına iyi yanıt verilmelidir. Şöyle ki;
Bilgisayar, aktif ve sosyal deneyimlerin yerine geçmemelidir. Örneğin çocuk altında- üstünde gibi kavramları öğrenirken, kendisi masanın altına girerek, üstüne oturarak ya da oyuncağını koyarak daha iyi öğrenir. Ancak alfabe, sayı vb. öğretimi gibi alanlarda bilgisayar kullanmak daha eğlenceli olabilir.

ÖZEL EĞİTİMDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROGRAM VE UYGULAMALAR
• Ses ve görüntü kayıtlarının kullanılması, tepegöz, bilgisayarla kurulan iletişim yolları eğitimin kalitesini arttırmaktadır.
• Özel gereksinimleri olan çocuklar davranışlarının sonunda sistemli dönüt aldıkları, küçük adımlarla ilerleyebildikleri ve çok sayıda alıştırma yapabildikleri için bilgisayarlardan yararlanabilmektedirler.
• Teknoloji, özel gereksinimleri olan öğrencileri pek çok şekilde desteklemektedir.
• Fiziksel engeli olan bir çocuk yazı yazmak yerine sesle girdi yapabilmektedir.
• İşitme engeli olan bir çocuk bilgisayarla haberleşebilmektedir.
• Büyük puntolar, Braille alfabesine dönüştürme ve sesle girdi yapma olanakları görme engellilerin ortama uyumunu kolaylaştırmaktadır.
• Yazıları sese çevirme ve herkes tarafından dinlenebilir hale getirme iletişim ve konuşma sorunu olanlar için önemlidir.
ÖZEL EĞİTİMDE BİLGİSAYARIN KULLANIMININ ETKİLERİ
Bazı araştırmalarda sosyalleşme yönünden gelişimi olumsuz etkilediğinden okul öncesinde çocukların bilgisayar kullanmamalarının doğru olduğu yönünde bulgular vardır. Okul öncesi dönemde çocuklar karşılaştıkları her yeni materyale karşı büyük ilgi göstermekte ve deneme yanılma yolu ile deneyim kazanmaktan hoşlanmaktadır. Doğru ve bilinçli kullanılması halinde bilgisayarın normal çocukların eğitimine büyük katkılar getirebileceği söylenebilir. Özel gereksinimli çocuklar için de aynı şekilde;
• Ortama çeşitlilik getirilebilir.
• Gereksinimlerine göre öğrenmelerine kolaylık sağlayan programlarla öğrenmeleri desteklenebilir.
• Her ihtiyaç duyduklarında bireysel hızlarına uygun olarak tekrar etme olanağı sağlanabilir.
• Görsel işitsel unsurlar dikkat çekme ve öğrenmeyi etkili kullanma adına olumlu olabilir.
• Anında dönüt verilerek durumu hakkında bilgi edinmesini sağlama.
• Öğrencilerin değişik ortamlarla etkileşimleri yaratıcılıklarını arttıracaktır.
• Problem çözme becerisi kazandırır.
• Gördükleri sembolik durumlar arasında bağlantı kurmayı sağlar.
• Genellikle matematik, okuma-yazma, konuşma gibi becerilerin öğretilmesinde ağırlıklı olarak kullanılan bilgisayar destekli eğitim programları şekil, sayı ve zıt kavramlar gibi temel kavramların kazandırılması ve desteklenmesi açısından da büyük yarar sağlamaktadır.
• Öğrencinin günlük yaşamında ve eğitimi sırasında öğrendiği pek çok kavramı bilgisayar oyunları ile pekiştirebilir.
• Bilgisayar zihinsel engelli çocuklarda dikkatlerini uzun süre toplamalarını sağlar.
• Zihinsel engelli çocuklarda motivasyonlarını, öz güvenlerini artırır.
· İşitsel engellilerde görsellerle desteklenmiş bilgisayar programları ile zevkli bir eğitim almaları sağlanabilir. Aynı şekilde görme engellilerde işitsel ögelerle destekli bilgisayar uygulamaları kullanılabilir.
• Benlik algılarını ve benlik değerlerini geliştirir.
• Motor koordinasyonu geliştirir.
• Çocukların kendi öğrenme hızlarında ilerlemelerine imkân sağlar.
• Dikkatini yoğunlaştırmada güçlük çeken aşırı hareketli çocuklar ilgi çekici bir program karşısında daha uzun süre kalabilirler. Bu nedenle bilgisayar kullanımı, çocuğun dikkatini yoğunlaştırmasına yardım ederek eğitime katkı sağlar.
ÖZEL EĞİTİMDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ İLKELERİ
• Bilgisayarı zaman doldurmak amacıyla kullanmaktan kaçınılmalıdır.
• Bilgisayar uygulamaları çocukların aktif olmalarını sağlamalı, motivasyonunu arttırıcı olmalıdır.
• Çocukların engel çeşidi ve derecesine göre bilgisayar programları belirlenmelidir.
• Eğitimci, bilgisayar eğitimi sırasında engelli çocuğa gerektiğinde müdahale edip gerektiğinde rehberlik edebileceğini unutmamalıdır.
• Seçilen programlar ödüllendirici olmalıdır.
• Çocuğun değişik gereksinimleri göz önüne alınarak düzenlenmelidir.

Engelli çocuklar bilgisayar ile daha etkin öğrenip, öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmektedirler.

N-Drama ve Yaratıcı Düşünme

YARATICI DRAMA VE YARATICI DÜŞÜNME

DRAMA: Çocuklar oyunla büyür. Oyun onların en büyük uğraşı alanlarından biri olarak uzun yıllar sürdürülür. Drama, içinde oyun unsurlarını da bulundurduğu için çocuğa en yakın alanlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
“Drama; bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı, veya bir olayı, tiyatro etkinliklerinden yararlanarak, oyun veya oyunlar geliştirerek, canlandırmaktır”.

Çocuk, oyun ve drama birbiriyle bütünleşmiş kelimelerdir. Çocuk her oyununda belirli rollere ve oynadığı oyunun dünyasına girer. Kız çocuklarının evcilik oyunlarında girdikleri anne rolünde drama vardır ve belli kurallar içinde oynanır. Oyunların hepsinde çocukların kendilerine göre koyduğu kurallar geçerlidir ve bu kurallar bozulmaya başladığında oyun da bozulur. Örneğin “körebe” oynanıyorsa, o oyunun kurallarına göre oynamak gerekir. Dramanın içinde oyun, ısınma aşamasında kullanılmaktadır.

Yaratıcı Drama Çalışmalarının Engelli Çocuklara Sağlayacağı Yararlar

• Kendini daha rahat ifade edebilmesi
• Özgüvenin gelişmesi
• Rol alma, taklitle öğrenme, oyunla etkin öğrenme
• Yaratıcılığının ve hayal gücünün gelişmesi
• Başkalarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesi
• Dil ve konuşma becerilerinin gelişmesi
• Beden dilini daha iyi kullanması
• Motor ve özbakım becerilerinin gelişmesi
• Bilişsel becerilerinin gelişmesi
• Empati becerilerinin gelişmesi
• Toplumsal uyum ve kurallara uyma, anlama
• Disiplin
• Kontrol duygusunun gelişmesi
• Dikkat süresinin uzatılması
• Paylaşma, işbirliği, yardımlaşma becerilerinin gelişmesi
• Sorumluluk alma becerilerinin gelişmesi
• Sıra alma ve bekleme becerilerinin gelişmesi
• Problem çözme becerilerinin gelişmesi
• Karar verme becerilerinin gelişmesi
• Dinleme becerilerinin gelişmesi sağlanabilir.
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARLA DRAMA

Bu çocuklarda görsel-işitsel algı problemleri, dikkat dağınıklığı, alıcı ve ifade edici dil gelişiminde gerilik olduğundan bütün uygulamalarda model olma, ipucu verme, genelleme yapma, sözel ve fiziksel destek sağlama gibi çeşitli eğitim metodları kullanılmaktadır.

Zihinsel engelli çocuk hayal gücünü kullanmada ve soyut fikirlerle uğraşmada yavaş olduğundan eğitimcinin daha fazla yardım ve desteğine ihtiyaç duyar. Bu çocuklar tecrübelerini daha sık tekrarlamalı ve sonuçta kendine güven duymalıdır. Rol yapma onun hayal gücünü kullanmayı öğrenmesini ve sözel iletişimi geliştirmesini sağlar. Ritmik ve hareketli oyunlar ise büyük kasların gelişimine yardımcı olur. Basit hikayelerin canlandırılmasına çok daha sonra başlanır.

Ödül ve teşviğe normal çocuklardan daha fazla ihtiyacı olan bu çocuklar gruptan ayrılıp belli bir karaktere bürünmeye ilgi gösterdiği zaman bir sonraki adıma hazır demektir. Kendilerine güven duymadan kendilerini ifade etme özgürlüğünü gösteremeyen bu çocukların, farklı cinsiyet rollerini alabilmeleri mümkün değildir. Zamanla, alışma süresi tamamlanarak oyuna katılan çocuk için drama çalışmaları; sosyal gelişim, duygusal rahatlama ve bir öğrenme yolu olduğu için oldukça yararlıdır.

O- SPOR:
Bedensel ve zihinsel aktivitelerini yapabilecekleri, streslerini atabilecekleri, aldıkları eğitime katsı sağlama ve çocukları motive etmeye yönelik ve gerektiğinde yorgunluklarını atabilecekleri rahat ve geniş bir spor salonumuz mevcuttur. Uzman öğretmen eşliğinde çocuklarımız faaliyetlerini sürdürebilmektedirler.

P- SANAT TERAPİSİ
Sanat terapisi duygularını yansıtmakta güçlük çeken bireylerin düşüncelerini sembollerle, imajlarla, çizimler, renklerle ya da resimler gibi tekniklere duygu ve düşüncelerin dışavurumudur.
Toplum içerisinde kendisini ifade etmekte zorlanan, paylaşamayan, ikili ilişkilerde zayıf olan kişilere belirli bir süre bireysel terapi uygulanır, ardından Sanat Terapisi grup ortamında devam ettirilir.
Grup ortamında çok farklı dinamikler işler. Burası değişik kişilerin paylaştıkları, öğrendikleri, uzlaştıkları ve iç görü kazandıkları bir arenadır.Grup terapileri çocuklar, ergenler ve yetişkinler olmak üzere yaş grupları göz önünde bulunarak uygulanır. Bir diğer amacımız ise yalnız olmadıklarını, hayatta sorunu olan tek kişinin onlar olmadığını da göstermektedir.Genelde çocuklarda görülen bu olay da sanat terapisi alan çocuk bu aktiviteler sırasında hissettiklerini ve uygulamalar ile neyi anlatmak istediklerini terapistle paylaşır. Bu paylaşımını değerlendirmek tabii ki bir uzmanlık gerektirir.Bu noktada sanat terapisi uygulamaları normal bir müzik ve resim çalışmalarından ayrılır. Mesela genelde inanılan siyah rengin karamsarlığa işaret etmesidir. Ancak sanat terapisinde tam tersine resimlerde yoğun olarak siyah rengi kullanan bir çocuğun başat(önder) olma isteği ve dikkat çekmekten hoşlandığı görülebilir.Bunun gibi pek çok nokta da uzmanlık isteyen konuların belki de saatlerce konuşulması gerekebilir. Halkın görüşlerine kulak asmadan bir uzmana başvurulmalıdır.

NEDEN SANAT TERAPİSİ
Sanat Terapisi özelikle ergenleri ve çocukları cezb eder ve belirlenen görüşme saatlerine uymakta zorluk çekmezler hatta bir çoğu sürecin sonunda psikologlardan ayrılmak istemez. Peki çocuklarını sanat terapisine götürmeye karar veren ebeveynlere düşen görev nedir? Öncelikle eğer çocuğunuz nereye gittiğini algılayacak bir yaş ve kapasitede ise onunla konuşun, nereye gideceğinizi anlatın. Zaten oraya geldiğinde çocuk şaşıra şaşıra Sanat Terapisi sürecine başlamış olacak. Sanat Terapisi danışan kadar uzman için de eğlenceli bir süreçtir. İletişim ve aradaki bağ daha hızlı gelişir, böylece paylaşım daha da artar.
İç dünyamızı dışavurumla açığa çıkaran Sanat Terapisi özellikle Amerika’da çok yoğun olarak kullanılmaktadır. Çocuklar, ergenler ve çocukluğunu neredeyse unutmuş olan ergenler için çok etkili olan bu yöntem, içerideki patlama noktasını rahatlatmaktadır. Tıpkı patlamak üzere olan bir basınç kabininin vanasını açmak gibi.

Günümüzde Sanat Terapisi’nin en yaygın olarak kullanıldığı alanlar:
* Günlük stresten uzaklaşmak & İç dünyanızı keşfetmek.
* Terapi sürecinde iletişim güçlüğü çekenlerle iletişimi güçlendirmek.
* Takım çalışanlarının ve ayrı ayrı bireylerin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek.

OKUL DESTEK PROGRAMI :

Öğrencilerimizin bireysel eğitim programları ve performans kayıt durumu yılda iki kez ya da ihtiyaç durumuna göre ilgili okuldaki rehberlik araştırma merkezleri ile koordineli olarak yapılan toplantılarla gerekli işbirliği ve destek sağlanmaktadır.
SPOR SALONUMUZDA, bedensel ve zihinsel aktivitelerini yapabilecekleri, streslerini atabilecekleri, aldıkları eğitime katsı sağlama ve çocukları motive etmeye yönelik ve gerektiğinde yorgunluklarını atabilecekleri rahat ve geniş bir spor salonumuz mevcuttur. Uzman öğretmen eşliğinde çocuklarımız faaliyetlerini sürdürebilmektedirler.