ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen önde değişim oluşturma sürecidir. Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendilerine özgü özellikleri, ilgileri, yetenekleri, öğrenme ihtiyaçları ve hakları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeşitliliği dikkate alınarak “bireyi merkez alan” eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır.
Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler dili yazılı ya da sözlü anlama ve kullanabilme için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında sorun yaşarlar. Özel öğrenme güçlüğünün bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik, akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz saygısını olumsuz yönde etkiler. Özel öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilmesi için özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amacı ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde uygulanmak üzere destek eğitim programı hazırlanmıştır.
Programın hazırlanmasında 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 3. maddesi ile 24/07/2008 tarihli ve 5793 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 25. maddesi dayanak teşkil etmektedir.

TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Tanımı
Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA 2001) tanımına göre özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğu ve başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu alt gruplarını içerir. APA tarafından geliştirilmiş sınıflandırma sistemi olan DSM-IV’de (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) “öğrenme bozuklukları” terimi kullanılmış, bu sorunun çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiş ve sağaltımın bir parçası olarak özel eğitim verilmesi gereği vurgulanmıştır.
Özellikleri Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, öğrenmede çok önemli olan bilgiyi işleme sürecinin (bilginin alınması, düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi) bir kısmında ya da hepsinde sorun yaşayabilirler. Bilgiyi işleme süreci dört aşamadan oluşmaktadır.
1. Girdi Aşaması: Bilginin duyu organları yolu ile beyinde algılanma sürecidir. Özel
öğrenme güçlüğünde uyaranların görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik (hareket) ve vestibüler (denge) açıdan algılanmasında sorun yaşanabilir.
2. İşlemleme Aşaması: Beyne giden bilginin işlenmesi sürecidir ve üç aşamada
tamamlanır. Bu aşamalar sıraya koyma, soyutlama ve organizasyondur. Özel öğrenme güçlüğünde bu aşamaların birinde ya da tümünde sorun yaşanabilir.
3. Bellek-Depolama Aşaması: Gelen bilgi beyinde işlendikten sonra kullanılmak üzere bellekte depolanır. Özel öğrenme güçlüğünde kısa süreli, uzun süreli ve işleyen bellek ile ilgili sorun yaşanabilir.
4. Çıktı Aşaması: Beynin bilgiyi mesaj olarak hücrelere, kaslara, dil ya da motor etkinlik alanlarına göndermesi sürecidir. Öğrenilen bilgiler konuşma, yazma, çizim, jest ve mimikler yolu ile ifade edilirler. Özel öğrenme güçlüğünde bu alanlardan birinde ya da birkaçında güçlük yaşanabilmektedir.
Özel öğrenme güçlüğünde okul öncesi dönemden itibaren dil, algı, kavram, motorkoordinasyon, bellek, dikkat-konsantrasyon, sıralama, organizasyon, duygusal-sosyal alanlarda güçlükler görülebilmektedir.
Dil Alanı: Özel öğrenme güçlüğünde hızlı verilen işitsel uyaranları işlemleme ve ayırt etmede sorun yaşanmaktadır. Bu durum okuma güçlüğü yaşanmasının nedenlerinden birini oluşturmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerde konuşmanın gecikmesi, sözcük dağarcığının yaşa uygun olmaması dikkat çekicidir. Bu bireyler sözcük bulmada, bilinen objeleri, eylem sözcüklerini isimlendirmede, ses ya da hecelerin ardışıklığını (şeftali-feştali vb.) öğrenmede, sözcükleri doğru telaffuz (para-pala vb.) etmede, basit kafiyeli sözcükleri (taç-maç vb.) öğrenmede zorlanır. Hikâye anlatmaya veya dinlemeye ilgi duymaz. Sesler
ile ses sembolleri arasındaki bağlantıları öğrenmesi yavaştır. Sözcüklerdeki benzeşen sesleri (kız-kıs, mal-nal, kar-gar vb.) algılayamaz. Bir sözcüğü seslerini ya da hecelerini (m-s-a, kel-i-me vb.) yanlış ayırır. Kısa bir süre önce öğrendiği bir sözcüğü tanıyamaz ya da okuduğu bir sözcüğü daha sonra gördüğünde tanımakta güçlük çeker. Yaşıtlarına oranla daha fazla okuma hatası yapar, okuma hızı düşüktür ve yüksek sesle okumaktan kaçınır.
Bir metni okurken, satır, sözcük, hece, ses atlar, okuduğunu tekrar okur ve okuduğu yeri kaybeder. Okurken ya da yazarken bazı sesleri, (b-d-p, m-n, f-v vb.) karıştırır. Gördüğü ses sembolü, sayı ya da sözcükleri (15-51, 6-9, b-d, ve-ev, ne-en vb.) ters okur ve yazar.
Yazarken sözcüklerdeki seslerin sırasını (elma-emla vb.) karıştırır. Bir yazılı metinde aynı sözcüğü farklı biçimlerde yazar. Yeni sözcükleri öğrenmede zorlanır. Dili hızlı bir şekilde işlemede (ne söylendiğini, ne istendiğini anlayamama gibi) sorun yaşar. Okuduğunu ve dinlediğini anlamada, düşüncelerini düzgün cümleler kurarak ve yazarak ifade etmede güçlük yaşaması nedeniyle okuma, yazma ve kompozisyon ödevlerini yapmada isteksizdir.
Ders esnasında not tutma ve tahtada yazılanları vb. defterine geçirmede zorlanır.
Algısal Alan: Özel öğrenme güçlüğü olan bireyde eşleştirme (benzerlik, farklılık),
sınıflandırma (boyut, renk ve şekillerine göre objeleri sınıflama) ve sıralama (büyükten küçüğe sıralama vb.), sözel yönergeleri karıştırma, uyaranları sınıflandırma, gruplandırma, sıralama, mekanı algılama güçlükleri ile yön karıştırma (kitabı ters tutma, ayakkabıları ters giyme) güçlükleri vardır.
Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerde görsel ve işitsel algı sorunları (ayrımlaştırma, figürzemin, hafıza alanlarında), dokunsal algı sorunları (dokunarak ayrımlaştırma ve tanımada güçlük çekme) ve kinestetik algı sorunları (dans, ip atlama gibi aktivitelerde zorlanma, mekânsal algı güçlükleri, mekânda yönelme, pozisyonu algılamada zorluk çekme, yön bulmakta zorlanma) görülmektedir.
Kavramsal Alan: Özel öğrenme güçlüğünde görsel uyaranları işlemleme ve ayırt etmede sorun yaşandığından ses sembolü, renk, sayı ve geometrik şekilleri öğrenme ve ayırt etme güçleşmektedir. Bu güçlüğe sahip bireyler, zaman, mekân ve yön kavramlarını öğrenmede yaşına uygun oyunları anlamada zorlanırlar. Akıl yürütme ve sorun çözmede güçlük çeker, yeni becerileri yavaş öğrenirler. Basit matematik işlemleri yaparken kâğıt
ve kaleme ya da parmak hesabına gereksinim duyar, sayıların ardışıklığını, matematik
sembollerini (+, x gibi) karıştırırlar. Çarpım tablosunu öğrenmede, matematik terimlerini
ve kavramlarını anlamada, sınıf ve yaş düzeyine uygun matematik problemlerini çözmede
zorlanırlar.
Motor-Koordinasyon Alanı: Özel öğrenme güçlüğünde okuma yazma gibi becerilerin
yanı sıra ince motor beceriler, denge ve motor-koordinasyonla ilgili çeşitli sorunlar
görülmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler tekrarlandıkça otomatikleşmesi
öngörülen motor becerilerde sorun yaşarlar. El tercihinde gecikir (sağ ve sol eli karışık
kullanmak), yap boz, küpler, lego gibi oyuncaklarla oynamada zorlanırlar. Kalemi hatalı
tutar, şekillerin çizimine yanlış yönden başlar, geometrik şekillerin çiziminde (modelden
bakarak doğru kopya etme) güçlük yaşarlar.
İnce motor becerilerin yanı sıra kaba motor becerilerde ve koordinasyonda (ritmik hareket
etmek, el çırpmak, merdiven inip-çıkmak, sek sek oynamak, zıplamak, top atmakyakalamak,
ip atlamak ve bisiklet sürmek vb.) sorunlar yaşarlar. Bu bireylerin kazaya
yatkın ve sakar (takılmak, sendelemek, düşmek, devirmek, düşürmek vb.) oluşları dikkat
çekicidir. El yazıları bozuktur. Sağ ve solu karıştırırlar. Ayakkabı, kravat bağlamada,
daha küçük yaşlarda düğme iliklemede ve yardımsız giyinmede zorlanırlar. Ardışık
hareketler gerektiren takım sporlarında başarısızdırlar.
Bellek Alanı: Gelen bilgi beyinde kaydedilir, anlaşılır, yorumlanır ve daha sonra
kullanılmak üzere bellekte kullanılır. Özel öğrenme güçlüğünde kısa süreli, uzun süreli ve
işleyen bellek ile ilgili güçlükler yaşanır. Özel öğrenme güçlüğü olan birey; şiirleri,
şarkıları, çevresindeki kişilerin isimlerini, işittiklerini, gördüklerini ve bunların sırasını,
sürekli tekrarlanan işleri yapmayı hatırlamada güçlük çeker (yemekten önce elini
yıkamayı unutma, günler, aylar, sayılar ve alfabenin ardışıklığını hatırlayamama gibi).
Yeni öğrendiği bilgiyi hatırlamada ve sırasıyla anlatmada zorlanır. Okul araç-gereçlerini
sıkça kaybeder ya da okulda unutur.
Dikkat-Konsantrasyon Alanı: Dikkat dağınıklığı algıda bozukluğa neden olabilir ya da
algı bozuksa dikkat dağılabilir. Bireyin algıladığı uyarıcıya tepki göstermesi için dikkatini
ona yöneltebilmesi gerekir. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler sözlü yönergeleri
dinlemede, izlemede zorlanır. Dikkatini bir noktaya odaklamakta güçlük çeker, dikkat
süresi kısadır. Okurken, yazarken de dikkat problemi yaşar.
Sıralama-Organizasyon Alanı: Özel öğrenme güçlüğü olan birey haftanın günlerini,
ayların, mevsimlerin, sayıların, alfabenin harf sırasını karıştırır. Ayrıca belirli bir sıra
içinde yapılması ya da bilinmesi gereken şeylerin sırasını karıştırır, dinlediği, okuduğu bir
öyküyü anlatması istendiğinde öykünün başını sonunu karıştırır, sözlü ya da yazılı olarak
düşüncelerini sırayla ifade etmekte güçlük çeker, sıralı çizimlerde ardışıklığı sürdüremez.
Özel öğrenme güçlüğü olan birey, her zaman yaptığı işleri yerine getirmede, bir
işe başlamada ve bitirmede zorlanır. Araç-gereçlerini temiz, düzenli bir şekilde korumada,
ödevlerini ve projelerini planlamada, yaptığı işleri kontrol etmede güçlük çeker.
Düşüncelerini düzenlemede ve düzgün bir sırada ifade etmede de zorlanır. Bu bireyler
verimli ders çalışma konusunda akranlarına oranla daha fazla sıkıntı yaşayabilirler.
davranabilir, arkadaş edinmede güçlüğü olabilir. Arkadaşları tarafından kolay
yönlendirilebilir. Jest ve mimikleri anlamada güçlük yaşadığından (kızgınlık ifadesini
anlayamamak vb.) iletişimde, duygularının kontrolünde zorlanır, aşırı tepki gösterebilir,
düşünmeden harekete geçebilir. Değişikliklere zor uyum sağlar. Duygulanımları sık
değişir, benlik saygısı düşüktür ve kendisine güveni azdır. Öğrenmeyle ilgili çok sayıda
travmatik yaşantıları vardır. Enuresis, enkopresis, karın ağrısı, okul reddi, okuldan kaçma
gibi sekonder davranış bozuklukları görülür.
Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler öğrenme için gerekli olan bilişsel strateji
geliştirebilme güçlüğü yaşayabilirler. Akademik alanlarda yetersizlikleri vardır. Ancak bu
bireyler tüm belirtileri taşımayabilir ve/veya bu belirtileri farklı yoğunlukta gösterebilirler.
Güçlü Oldukları Alanlar: Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin akademik becerileri aynı
yaş ve zekâ seviyesindeki akranlarından daha düşük bir düzeyde olmasına rağmen güçlü,
yetenekli oldukları alanlar da bulunmaktadır. Bu bireyler meraklı ve çevrelerine karşı ilgili
olabilir, ilgi duydukları alanlarda daha kolay kavrayabilirler. Sözcükler yerine resimlerle
düşünebilirler. Sezgisel yolla problem çözme becerileri ve hayal güçleri gelişmiş olabilir.
Yaratıcıdırlar. Pratik çözüm yolları bulabilirler. Bir matematik sorusunu kâğıt kalem
kullanmadan zihinden çözebilirler. Bir makineyi kılavuzu okuyup çalıştırmak yerine bir
bakışta anlayıp çalıştırabilir ve icatlar yapabilirler.
PROGRAMIN DÜZEYİ
Program, zekâsı normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma
veya matematik becerilerde yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük başarı gösteren özel
öğrenme güçlüğü olan her yaştaki bireyin genel özellikleri dikkate alınarak gelişimsel
yaklaşımla hazırlanmıştır.

PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI
Program ile bireylerin;
1. Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
2. Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
3. Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,
4. Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini
geliştirmeleri beklenmektedir.
PROGRAM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Modüllerde yer alan kazanımlar, özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin destek eğitim
programında yer alan genel amaçlara ulaşmasını sağlayıcı nitelikte belirlenmiştir.
2. Programı oluşturan modüller ve kazanımlar bireylerin yaşadığı güçlükler göz önünde
bulundurularak hazırlanmıştır. Bireyin ihtiyaçlarına göre aynı anda birden fazla
modülden kazanımlar bireysel eğitim programına dâhil edilebilir.
3. Programda yer alan modüller arasında bir aşamalılık ve birbirinin ön koşulu olma
durumu söz konusu değildir. Modüller arasındaki geçişler, birey için önerilen modülde
yer alan kazanımlardaki yeterlilik düzeyi bireysel gelişim raporu da dikkate alınarak
yapılır.
4. Programın modüllerinde yer alan kazanımların gerçekleşebilmesi için öğrenme ve
öğretme sürecinde modülde belirtilen gerekli araç-gereç ve donanımlar sağlanmalıdır.
5. Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin başka bir yetersizliği olması hâlinde, sahip
olduğu diğer yetersizlik alanına ait programlardan birey için uygun olan modüller
belirlenerek bireysel eğitim programına dâhil edilmelidir.
6. Bireyin eğitim planı doğrultusunda bağlı olduğu rehberlik ve araştırma merkezi, varsa
devam ettiği okul ya da kurum ve diğer ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılmalıdır.
Bireyin eğitim planı, yapılacak çalışmalar, öneriler konusunda varsa devam ettiği
kurum/okul personeli (sınıf öğretmeni, rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni, branş
öğretmeni, kurum psikoloğu, okul öncesi öğretmeni vb.) ile görüş alışverişi yapılarak
bireyin gelişimi desteklenmelidir. Bireyin destek eğitim sürecinin sonunda devam ettiği
kurum tarafından hazırlanan gelişim raporu ve ekinde birey kazanımlarının günlük
yaşama geçişini ve kalıcılığını sağlayacak öneriler, bağlı olduğu rehberlik ve araştırma
merkezinin yanı sıra bireyin ailesine, 2828 sayılı yasa ile devlet koruması altında
bulunan bireyin yasal vasi statüsünde olan kuruma, varsa devam ettiği okulun rehberlik
ve psikolojik danışma servisine iletilmelidir.
7. Özel öğrenme güçlüğü olan bireye, yaşadığı güçlüklerin zekâsı ile ilgili bir problem
olmadığı, farklı öğrendiği, öğrenme için daha fazla zaman ayırması ve çaba göstermesi
gerektiği uygun bir dille anlatılmalıdır. Bu şekilde birey eğitim sürecinde belirlenen
hedeflere ulaşmak için etkin katılım gösterecektir.
8. Destek eğitim alan bireyin eğitim sürecinde edindiği kazanımların sosyal yaşama
geçişinin ve yaşantı zenginliğinin sağlanması için çevresi ile iletişimde bulunacağı
oyun, drama, tiyatro, gezi, spor vb. etkinliklere bireysel eğitim programı içinde yer
verilmelidir.
9. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerle çalışılırken verilen yönergeler açık ve
anlaşılır biçimde olmalı, etkinlik süresince bireyin yönergeye uygun davranmasına
yönelik gerekli destek sağlanmalıdır. Kurallar ve beklentiler net ve açık bir şekilde
oluşturulmalıdır. Kurallar oluşturulurken olumlu ifadeler kullanılmalıdır. Ayrıca
kurallar sık sık hatırlatılmalıdır. Kuralların bozulması durumunda karşılaşılabilecek
sonuçlar ifade edilmelidir.
10. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler için öğrenimleri sırasında belirlenen hedeflere
ulaşmaları ve başarı duygusunu yaşamaları önemlidir. Etkinlikler, eğitim araç ve
gereçleri bireyin gelişim özelliğine ve ilgisine uygun olarak kolaydan zora, resimden
yazıya doğru hazırlanmalıdır. Etkinliklere başlarken bireyin dikkatini toplamaya
yönelik giriş yapılmalıdır. Eğitim sırasında hangi konuların işleneceği bireye
açıklanmalı, etkinlikler arasında kısa molalar verilecek şekilde plan yapılmalıdır.
Bireylerin olumlu davranışları pekiştirilmeli, motivasyonlarını ve ilgilerini desteklemek
amacıyla yaş ve düzeylerine uygun pekiştireçler verilmelidir. Etkinliklerin süresi
bireyin özellikleri dikkate alınarak ayarlanmalıdır.
11. Etkinlik süresince bireyin herhangi bir tepki vermeden önce düşünmesi sağlanmalı,
bireyin kendisinin kullanabileceği stratejiler geliştirerek kendine yeterli ve bağımsız
çalışabilmesi desteklenmelidir. Örneğin; okuduğunu anlamayı artırmak için kendi
kendini sorgulama tekniği bireye öğretilebilir. Bunun için bireyin kendisine “Bu metne
neden çalışıyorum?”, “Metnin ana fikri ne?” gibi sorular sorarak nasıl daha fazla bilgi
edinebileceğini araştırması sağlanabilir. Ayrıca bireylerin kendi hatalarını kendilerinin
bulmasına olanak verilmelidir.
12. Programı uygulayan personel tarafından destek eğitim programı kapsamında uzman
desteği alınabilir. Gerektiğinde psikiyatrist, dil ve konuşma terapisti, fizyoterapist ve
aile terapisti ile işbirliği yapılabilir.
PROGRAMIN YAPISI
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı hedeflenen amaçlara ulaşmayı
sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Her bir
modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içeriği, açıklamalar ve ölçme
değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş eğitim programı
hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak şekilde, kendi içerisinde bütünlüğü olan ve
birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır.
Modüllerde yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlardan
oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya rehber olabilmesinin yanında eğitim kurumlarının
uygulayacağı eğitime de bir standart getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de
kolaylaştırmaktadır.
Modüller ve Süreleri
Program “Öğrenmeye Hazırlık, Okuma Yazma ve Matematik” olmak üzere üç
modülden oluşmaktadır.
MODÜLÜN ADI SÜRESİ
Öğrenmeye Hazırlık 300 ders saati
Okuma Yazma 250 ders saati
Matematik 200 ders saati
ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ
Programın amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme
sürecinin etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir:
• Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi,
özellikleri ile öğrenme biçimleri dikkate alınmalıdır.
• Destek eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe
ulaşılabilmesi için zaman kullanımı en doğru şekilde planlanmalıdır.
• Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç-gereç ve
materyaller seçilmelidir.
• Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, resimden yazıya,
kolaydan zora doğru aşamalı olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına
dikkat edilmelidir.
• Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin yaşına ve
özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmelidir.
• Günlük yaşamda bireylerin etkili iletişim kurabilmeleri ve iletişim
stratejilerini kullanabilmeleri için uygun ortamlar hazırlanmalı ve
etkinliklerle çeşitlendirilmelidir.
A. Destek Eğitim Programı Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına Nasıl Kaynaklık
Eder?
Özel öğrenme güçlüğü olan birey için BEP geliştirme birimince hazırlanacak
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları, gelişim basamakları göz önüne alınarak hazırlanmış
olan Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı’na dayalı olarak oluşturulacaktır.
BEP hazırlanırken bireyin güçlük yaşadığı alanlar ile akademik performansı
belirlenmelidir. Performans alınırken esas olan, programda belirtilen kazanımların
hangilerini yapabildiğidir. Bireyin gerçekleştiremediği kazanımlar, verilecek eğitim için
yol gösterecektir. Bu amaçla Ölçme ve Değerlendirme bölümünde örneği verilen Kaba
Değerlendirme Formu kullanılarak bireyin programın hangi düzeyinde performans
gösterdiği tespit edilebilir.
Modüller içerisinde yer alan kazanımlar, aynı zamanda gelişim basamaklarına ve
bireyin yetersizlik türünde ulaşabileceği olası maksimum düzey göz önünde
bulundurularak hazırlanmıştır. BEP içerisinde yer alacak uzun dönemli hedefler ve buna
bağlı kısa dönemli hedefler, bireyin yetersiz olduğu kazanımlardan öncelik sırasına göre
belirlenecektir. Verilecek eğitim etkinliği sonunda ilerlemeyi ölçmek için yapılacak
değerlendirme süreci, yine programa dayalı olarak gerçekleştirilecek olup bireyin
BEP’inde yer alan kazanımlarla sınırlı olacaktır. “Ölçme ve Değerlendirme” bölümünde
örneği verilen Performans Kayıt Tablosu kullanılarak bireyin ay içerisindeki kazanımları
net olarak görülecektir. Bu performans tablolarında bireyin gelişim düzeyine temel teşkil
eden basamaklar tanımlanmış olup gerekli olduğunda bu basamaklara ait alt hedefler
oluşturulabilir.
Modül içerikleri hem performans alımında hem de değerlendirmede kontrol listesi
olarak kullanılabilecek şekilde hazırlanmış olup uygulamacının günlük çalışma
planlamasında görülecektir. Yıl sonunda toplam ilerlemeyi görmek ve rehberlik ve
araştırma merkezine bireyin geldiği düzeyi bildirmek için “Ölçme ve Değerlendirme”
bölümünde verilmiş olan Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu
kullanılacaktır.
Özel öğrenme güçlüğü tanısının haricinde bireyin başka yetersizliği olması
durumunda diğer yetersizliğin belirtileri, özellikleri ve bireyin bu yetersizliğe yönelik
ihtiyaçları dikkate alınarak BEP hazırlanmalı, BEP hazırlama aşamasında bu engele
yönelik destek eğitim programlarından bireyin ihtiyacına uygun kazanımlara yer
verilmelidir.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Nedir?
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin gelişimi veya
ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz bakım, akademik beceriler,
sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim
ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, mesleki eğitim merkezi vb.) ve destek
hizmetlerden (destek eğitim odası, sınıf içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel
rehabilitasyon vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır. Bu doküman
aile, öğretmen ve ilgili uzmanların iş birliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile
uygulanır.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Ögeleri Nelerdir?
• Bireyin o andaki eğitsel işlevde bulunma veya performans düzeyi
Ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, bireyin
yapabildikleri ve yapamadıklarının betimlenmesidir.
İlerlemelerin görülebilmesi için performans düzeyinin betimlenmesi son derece
önemlidir. Çünkü bu betimlemeler değerlendirme sonuçlarının açık ve anlaşılır
olmasını ayrıca bireyin belirli gereksinimlerini tanımlamayı ve öncelik sırasına
dizmeyi sağlar.
• Eğitsel performans düzeyi, bulunduğu gelişim evresi ve yaş gibi faktörler
dikkate alınarak belirlenen bir yılın sonunda gerçekleşecek uzun dönemli
amaçlar
Uzun dönemli amaç; bireyin bir öğretim dönemi ya da bir öğretim yılı sonunda
gerçekleştirmesi istenen davranışlardır. Yıllık amaçlar da denilebilir. Uzun
dönemli amaç seçiminde; bireyin önceki başarısı, bireyin var olan performans
düzeyi, bireyin tercihleri, seçilen amaçların uygulanabilirliği, bireyin öncelikli
gereksinimleri, amaçların kazanımı için ayrılan zaman göz önünde
bulundurulmalıdır. Uzun dönemli amaçlar;
a) Bireyin var olan performans düzeyi ile ilgili olmalı,
b) Uzun dönemli amaç açıkça tanımlanmalı,
c) Uzun dönemli amaçlar ölçülebilir olmalı,
ç) Anlamlı olmalı,
d) Kısa dönemli amaçları kapsamalıdır.
• Uzun dönemli amaçlara ulaşmayı sağlayacak kısa dönemli amaçlar
Bireyin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve
daha kısa sürede gerçekleştirilen amaçlardır. Kısa dönemli amaç ifadelerinde
birey, beklenen davranışın tanımlanması, davranışın koşullarının belirlenmesi
(sözel istekler ya da yönergeler, yazılı istekler ya da yönergeler, araç-gereçler,
gereksinim duyulan yardım düzeyi, çevresel ortam ve uyarlamalar) ögelerine
yer verilmelidir.
• Bireye sağlanabilecek özel eğitim ve destek hizmetleri
• Bireye sunulacak olan hizmetlerin ne zaman başlayacağı, devam edeceği ve
biteceği süreyi, değerlendirme zamanlarını belirten bir zaman çizelgesi
• Bireye sunulacak hizmetlerden sorumlu olan kişiler
• BEP’in objektif ölçütlere dayalı olarak hangi araçlarla ve nasıl
değerlendirileceğinin belirtilmesi
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Nasıl ve Kimler Tarafından Geliştirilir?
BEP’in geliştirilmesi için bireyi farklı alanlarda değerlendirecek, onun normal, özel
ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayıp kararları alacak bir ekip
oluşturulur. Bu ekipte, kurum yöneticisi, özel eğitim öğretmeni, sınıf öğretmeni, kurum
psikoloğu veya rehber öğretmeni, ihtiyaca göre dil ve konuşma terapisti, odyolog,
fizyoterapist, sosyal çalışmacı, tıp ve sağlık personeli gibi farklı uzmanlar bulunur. BEP
ekibinin anahtar üyesi bireyin ailesidir. BEP toplantılarına duruma göre bireyin kendisi de
katılabilir.
B. Öğretim Yöntem, Teknik ve Yaklaşımları
Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler öğrenirken daha farklı tekniklere gereksinim
duyarlar. Öğretim programlarında çoklu duyuya dayalı öğretim tekniklerinin kullanılması
gerekmektedir. Aşağıda yer alan tekniklerin hepsi öğretim programının içinde yer
almalıdır.
Anlatım (Sunuş): Anlatım yöntemi, sözlü anlatım gerektiren bütün eğitim-öğretim
faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Bu yöntem bilgi düzeyindeki davranışların
kazandırılmasında etkilidir. Ayrıca aynı anda çok sayıda kişiye hitap edilebilmesi
nedeniyle avantajlıdır. Ancak bu yöntem daha çok işitme organına hitap ettiğinden tek
başına yetersizdir. Bu yöntemin etkili olabilmesi için diğer bütün metotlarla birlikte
kullanılmalıdır.
Soru-Cevap: Soru-cevap yöntemi, başka yöntemlerin içinde kullanılan soru-cevap
tekniğinden ayrı olarak dersin baştan sona soru-cevap şeklinde işlenmesidir. Soru-cevap
yönteminin uygulaması genellikle tartışma ve yoklama (sınav) şeklinde olmaktadır. Burada
diyalogdan ziyade, çok kişi arasında belli bir konuda sistemli bir fikir alışverişi söz
konusudur. Soru-cevap yöntemi bireyin dinleme ve fikir üretme becerisini geliştirir,
hatırlama, yargılama, değerlendirme, karar verme ve yaratıcı düşünmesini sağlar. Bireyi
güdüler ve sosyalleştirir.
Tartışma: Tartışma, iki veya daha çok kişinin karşılıklı konuşarak, birbirini
dinleyerek, eleştirerek, gerektiğinde sorular sorarak herhangi bir konuyu incelemesine
dayanan bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem bireye nasıl tartışılacağını öğretir. Bireyin
eleştiri yapma ve karşıt düşünceleri hoşgörü ile karşılama yeteneklerini geliştirir. Birey
kendini kontrol etmeyi ve disiplinli davranmayı öğrenir. Bireye konuyu çözümleme,
kavrama, yorumlama ve problem çözmede yardımcı olur.
Problem Çözme: Bireyin aktif olarak katıldığı, bilgi ve duygusal öğrenmenin bir
arada olduğu bir öğretim yöntemidir. Problem çözme yönteminde öncelikle problem
tespit edilmeli, problemi iyice anlama, sınırlandırma ve tanımlama yapılmalı, problemin
kaynağı olan ve problemi etkileyen faktörler tespit edilmeli ve probleme yönelik çözüm
yolları geliştirilmelidir. Bu yöntem ile birey akıl yürütme, karar verme, sebep-sonuç ilişkisi
kurma, yardımlaşma ve başkalarının görüşlerinden faydalanmayı öğrenir. Ayrıca birey
planlı ve düzenli çalışma alışkanlığı, kendine güven ve sorumluluk duygusu kazanır.
Gezi-Gözlem: Eğitim-öğretimde gözlem, varlık ve olayların kendi tabii
ortamlarında plânlı ve amaçlı olarak incelenmesi demektir. Bunun yanında gözlem, sınıfa
bazı nesneler getirilerek sınıflarda da yapılabilir. Gözlem yönteminde bireyin birçok duyu
organı devreye sokulduğu için öğrenilen bilgilerin kalıcılık oranı yüksek olmaktadır.
Laboratuar (Deney): Bireyin bilgilerini gözlem ve deneyler yaparak kazandığı,
teorik bilgileri pratik olarak uyguladığı bir yöntemdir. Bu yöntem araştırmayı teşvik ederek
bireyin analiz, sentez ve gözlem becerilerini artırır. Birçok duyuya hitap etmesi nedeniyle
öğrenilenlerin unutulmaması ve gerektiğinde kullanılabilmesini kolaylaştırır.
Örnek Olay İncelemesi: Bu yöntemde bir olay sözel olarak veya resim, film gibi
tekniklerle sınıfa getirilir. Bireyler bu olayın nedenlerini, gelişimini ve mümkün
sonuçlarını ortaya koyup tartışırlar. Bilgi ve tecrübelerini burada uygulanmaya koyarlar.
Bu yöntem bireyin soyut düşüncelerini uygulamaya dönüştürme, bağımsız düşünme, fikir
üretme ve tartışma becerilerini geliştirir.
Drama: Drama yöntemi sosyal hayat içinde ortaya çıkabilecek çeşitli durumları,
bireylerin oyuncu olarak katıldıkları çeşitli sahneler içinde ortaya koymasıdır. Bireye hangi
durumlarda nasıl davranılması gerektiğini yaşayarak öğreten bir yöntemdir. Bireyin
problem çözme, dinleme, anlama, akıcı konuşma ve iletişim kurma yeteneğini geliştirir.
Yaratıcılığını ve ifade becerisini artırır.
Beyin Fırtınası: Bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve fikir üretmek için
kullanılan yaratıcı bir tekniktir. Bu teknikte öncelikle sorunun ne olduğu belirlenmeli ve
etkinlik zamanı sınırlandırılmalıdır. Etkinlik sona erdiğinde analiz ve değerlendirme
yapılmalıdır.
Gösteri: İzleyici grubun önünde bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel
ilkeleri açıklamak için başvurulan tekniktir. Bu tekniği uygulamak için etkin hazırlık
gerekir. Bu tekniği kullanırken bilinmeyen terimlerin kullanılmasından kaçınılmalı ve
bireylerde merak uyandıracak sorular sorulmalıdır.
Rol Oynama: Bireyin kendi duygu ve düşüncelerini başka bir kişiliğe girerek ifade
etmesini sağlayan tekniktir. Rol oynama bireye, insan ilişkileri konusunda daha çok bilgi,
beceri ve anlayış kazandırmayı öngören ve oyun (drama) tekniklerinden yararlanma
temeline dayalı deneysel bir eğitim tekniğidir.
Benzetim: Sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici
çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir tekniktir. Benzetim tekniğinin uygulanmasında
öğrencilerin iç görüleri gerçektir ancak eğitimci tarafından ortaya konan durum ya da olay
yapaydır. Bu teknikle bireyin analiz ve sentez yapabilme, iletişim kurabilme becerileri
geliştirilir.
Bireyselleştirilmiş Öğretim: Bireyler arasındaki bireysel farklılığın giderilmesi,
her öğrencinin öğrenme hızına uygun düşecek bir öğretim yapılması, öğretimin
bireyselleştirilmesi ile mümkündür. Bireysel öğretim tekniğinde öğretim, öğrenci
merkezlidir. Bu teknik bireylerin öğretim etkinliğine aktif olarak katılma, nasıl
öğreneceklerini kararlaştırma vb. sorumlulukları yüklenmelerini gerektirmektedir.
Aktif Öğretim: Bireyin öğrenme sürecine doğrudan ve etkin olarak katılmasıdır.
Aktif öğrenmede öğrenilenler tartışılır, hipotezler oluşturulur, inceleme ve araştırmalar
yapılır. Bireye öğrenme sürecinin her aşamasında karar verme fırsatı tanınır. Birey kendi
zaman planını yapar, istediği öğrenme amaçları ve etkinliklerini seçer, kendi gelişimlerini
ölçer, kendi hatalarını ve başarılarını belirler.
Bilgisayar Destekli Öğretim: Bilgisayarın bir dersin öğretiminde araç olarak
kullanılmasıdır. Bilgisayar destekli öğretim sürecinde tekrar ve alıştırma, birebir öğretim,
benzetim, problem çözme, eğitsel oyun gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bilgisayar
destekli öğretim öğrenciye geliştirdiği düşünme becerilerini kullanma fırsatı sunar. Uygun
öğretim programları sayesinde birey kendi hızına göre çalışır ve istediği kadar tekrar
yapma imkânına kavuşur.
Çoklu Duyuya Dayalı Öğretim: Görme, işitme, dokunma, koklama ve tat alma
duyularının iki ya da daha fazlasının bir becerinin öğretilmesinde bir arada kullanılmasıdır.
Özellikle görme ve işitme duyusu ikilisinin diğer duyularla desteklenmesi, öğretimin
etkinliğini artırmaktadır. Bilişsel süreçleri geliştirmede yer alan etkinliklerin bazıları çoklu
duyuya dayalı öğretimde de bulunmaktadır. Çoklu duyuya dayalı öğretimde ağırlık
akademik konularla ilgili hazırlanmış araç-gereç üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çok duyulu
öğretim yaklaşımında çocuğun öğrenme problemlerinin düzeltilmesi için gerekli olan
bilişsel süreçlerin geliştirilmesi sırasında diğer duyu organları da işe koşulmaktadır.
C. Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi
Eğitim ortamı, bireyin etkileşimde bulunduğu ve öğretme-öğrenme etkinliklerinin
meydana geldiği çevredir. Psikolojik, sosyal ve fiziksel boyutları olan bu çevrenin, eğitim
etkinliklerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Eğitim ortamlarına ilişkin uygulamaların
yeterli düzeyde bilinmesi ve amaca uygun olarak düzenlenmesi, eğitim için en temel
koşullardandır.
Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı’ndaki “Öğrenmeye Hazırlık”,
“Okuma Yazma” ve “Matematik” modüllerinde belirlenmiş kazanımların
gerçekleştirebilmesi için ortamın fiziki özelliklerinin (birey sayısı, ışık, hava, ses, gürültü,
görünüm vb.) çok yönlü iletişim sağlayacak biçimde düzenlenmesi gerekir.
Modüllerde kullanılabilecek araç ve gereçler aşağıda verilmiştir.
Oyuncaklar: Yapılandırılmış kutu oyunları (hafıza kartları, kızma birader, bil
bakalım kim, bil bakalım nerede vb.), yap bozlar, legolar, dikkat yoğunlaştırıcı hareketli
oyuncaklar, dart, kovalar, mikado, içe geçmiş halkalar, kum havuzu, su havuzu, plastik
meyveler, hayvan taşıt ve mutfak araç-gereç maketleri, yapı inşa oyuncakları, delikli tahta,
takma çıkarma tahta araç-gereçler, top, küp, tahta labirent, sesli oyuncaklar, tak-çıkar
oyuncakları, boncuklu labirent
Müzik Aletleri: Zil, davul, def, flüt, piyano, org, (orff aletleri) ritim çubukları
Akademik Becerileri Destekleyecek Malzemeler: Geometrik şekiller, çivi tahtası
(geobord), bloklar (birlik, onluk, yüzlük sayma ve işlem blokları), üç boyutlu harfler,
sayılar, tangram, boncuk, fasulye, resimli kartlar, öykü kartları, ses CD’leri, atlas, harita,
kroki, bilgisayar, konsol oyunları (Wii, play station, nintendo)
Kitaplar: Boyama kitapları, kavram kitapları
Diğer Malzemeler: Mandal, ip, boyalar, kutular, oyun hamurları, çeşitli kalınlıkta
renkli kalemler, kalem tutuşunu destekleyecek aparatlar, ayna, lastik, renkli fon kartonlar,
farklı boylarda kavanoz, kutu ve şişeler, renkli kumaşlardan kesilmiş şerit kurdeleler,
zımpara kâğıtları gibi araç-gereçler kullanılabilir.
ÖĞRENMEYE HAZIRLIK MODÜLÜ
MODÜLÜN AMACI
Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirebilme
KAZANIMLAR
1. Metinde istenen şekli bulur.
2. Benzer şekilleri eşleştirir.
3. Farklı şekilleri ayırt eder.
4. Nesneleri duruş yönlerine göre eşleştirir.
5. Nesneleri duruş yönlerine göre gruplar.
6. Sesin geldiği yönü bulur.
7. Sesleri tanır.
8. Aynı anda işitilen farklı seslerden birine odaklanır.
9. Söyleniş sırasına göre yönergeleri uygular.
10. Ritim tutar.
11. Benzer sesler arasındaki farkı ayırt eder.
12. Hecelerdeki ses sırasını ayırt eder.
13. Sözcükleri doğru telaffuz eder.
14. Dokunduğu nesneyi tanır.
15. Duruma uygun vücut pozisyonu alır.
16. Vücudundan gelen uyaranları algılar.
17. Vücudundan gelen uyaranlara uygun tepki verir.
18. Yürütülen çalışma süresince dikkatini toplamaya özen gösterir.
19. Konuşmayı dinlediğini uygun jest, mimik ve hareketlerle gösterir.
20. Yönergeleri istenen sürede uygular.
21. Sorulan sorulara cevap verir.
22. Sorular sorar.
23. Bilgiyi gerektiğinde kullanır.
24. Yapacağı çalışmayı planlar.
25. Yaptığı çalışma planına uyar.
26. Yaptığı çalışmanın, çalışma planına uygunluğunu kontrol eder.
27. Başladığı çalışmayı tamamlar.
28. Dinlediği veya okuduğu konuyla ilgili not tutar.
29. Zamanını etkin kullanır.
30. Bağımsız çalışma alışkanlığı edinir.
31. Olay, olgu ve durumları oluş sırasına göre sıralar.
32. Beden duruşuna göre yönleri ayırt eder.
33. Yürüme ile koordinasyon sağlar.
34. Yuvarlanma, takla atma, sürünmeyle koordinasyon sağlar.
35. Kaldırma ve taşımalarla koordinasyon sağlar.
36. Asılma ve sallanmalarla koordinasyon sağlar.
37. El, göz koordinasyonu sağlar.
38. Atma ve tutmalarla koordinasyon sağlar.
39. El, parmak koordinasyonu sağlar.
MODÜLÜN SÜRESİ
Bu modülün süresi 300 ders saatidir.
MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler gördüğü nesnenin şekli ve pozisyonunu algılamada
güçlük çekebilir. Ses sembollerini, sayıları ve sözcükleri ters algılama (b-d, p-b, 3-ε,
6-9, ev-ve vb.) ses sembolü atlama ve ekleme gibi görsel ayrımlaştırma güçlüklerine
yönelik verilen şekilleri (Sembol, sayı) metinde bulma, benzer ve farklı şekilleri bulma
ve bunlar arasında ilişki kurma çalışmaları yaptırılmalıdır. Bu çalışmalarda bireyin
ilgisine ve yaş düzeyine uygun şekiller (Okul öncesinde araba, çiçek, bebek, top vb.)
kullanılmalıdır.
2. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler nesnelerin pozisyonlarını (duruşlarını) algılamada
güçlük çekerler. Bu nedenle nesneleri/şekilleri duruş yönüne göre eşleme ve gruplama,
eğitim ortamı içinde yeri değiştirilen eşyanın adını söyleme, yukarı/aşağı/sağ/sol vb.
konum bildiren yönergelerle istenen nesneleri bulma gibi çalışmalar yapılmalıdır.
3. Sesin geldiği yönü bulma çalışmalarında; ses çıkaran saklı bir nesnenin yönünü
gösterme, sesin geldiği yöne bakma, gözler kapalıyken dinletilen sese doğru yönelme
gibi çalışmalar yapılmalıdır.
4. Ses tanıma çalışmalarında dinletilen sesi uygun resimle eşleme, üç veya daha fazla ses
arasından farklı olan sesi ayırt etme, ses kaynağından gelen sesi tanıma (Bireyden önce
hayvan sesi, taşıt sesi, alet sesi daha sonra kâğıt hışırtısı, ıslık, el sürtme, kalem açma
vb. sesleri tanıması istenebilir.), yüksek ses düzeyinden alçak ses düzeyine doğru giden
ses, hece ve sözcükleri tekrar etme, ses kaynağının özelliklerini söyleme (Bireyden
gözü kapalıyken metal bir kaba konmuş küçük nesneler pirinç, taş, para, boncuk gibi
sallanır ve çıkan sesi tanıyarak nesnelerin niteliklerine ilişkin sorulara az-çok-sertyumuşak
gibi cevap vermesi istenir.), ses ya da sembol ipuçları verilerek istenen
sözcüğü bulma (E sesi ile başlayan bir sözcük söyle) çalışmaları yapılmalıdır.
5. Aynı anda işitilen farklı seslerden birine odaklanmada, figür-zemin ayrımını (televizyon
seyrederken duyduğu telefon zili sesinin televizyondan mı yoksa bulundukları
mekândan mı geldiğini ayırt edememe gibi) yapmakta güçlük yaşadıklarından dinlediği
sesler arasından ön plandaki sesle, arka plandaki sesleri ayırt etme (Ön planda yüksek
sesle konuşan bir kişinin sesi ile arka planda yer alan korna, kuş, pervane, uçak vb.
sesini ayırt etme gibi) çalışmaları yapılmalıdır.
6. İşitsel sıraya koyma becerilerinde güçlük yaşadıklarından ard arda söylenen mesajları
sırasıyla yerine getiremeyebilirler. Söyleniş sırasına göre yönergeleri uygulamaya
yönelik; birden fazla aşaması olan bir yönergenin tüm adımlarını yerine getirme, sesleri
(el çırpma, dize vurma, masaya vurma, parmak şıklatma vb.) sırasına uygun taklit etme
çalışmaları yapılmalıdır.
7. Ritim duygusunu geliştirmek için; ritmi dinleme, ritimle verilen hareketi taklit etme,
temposu farklı ritimleri ayırt etme, kelimedeki hece sayısı kadar ritimle vuruş yapma
ve farklı hareketlerden çıkan seslerle ritim tutma (Merdivenlerden hızlı ve yavaş çıkma,
top sektirme gibi hareketin sesine uygun ritim tutma) çalışmaları yaptırılmalıdır.
8. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler işitsel ayrımlaştırma ve fonolojik farkındalıkla
(kelimeleri oluşturan sesleri tanımak ve ayırt etmek ) ilgili zorluk yaşarlar. Bu nedenle
hem sesleri hem de ses sembollerini tanıma ve ayırt etme ile ilgili alıştırmalar
yapılmalıdır. Bu çalışmalar kolaydan zora doğru yapılmalıdır.
9. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler benzer sesler arasındaki farkı ayırt etmede (Sobasopa,
bavul-davul, can-çan vb.) güçlük yaşadıklarından; söylenen sözcükler içinden
istenen sesi bulma (Kız-kıs sözcüklerinin hangisinde “zzz” sesi duyuyorsun? vb.),
farklı sözcükler içindeki benzer sesleri bulma (Seç-maç sözcüklerindeki benzer sesi
söyle. vb.), sözcükler arasından farklı sesle başlayan sözcüğü bulma (Bil-dil-bin
sözcüklerinden farklı sesle başlayanı söyle. vb.), sözcükler arasından farklı sesle biten
sözcüğü bulma (Sat-küt-tok sözcüklerinden farklı sesle biteni söyle. vb.), ortak sesleri
olan kelimeleri bulma, aynı sesle biten ve/veya aynı sesle başlayan kelimeleri bulma
ve ayırt etme, hedef ses birimi içeren kafiyeli sözcük üretme (Seç-geç, toz-buz ,bel-del,
sel-kel vb.) çalışmaları yapılmalıdır. Bu çalışmalar ses sayısı artırılarak hece, sözcük ve
tümce düzeyinde yapılabilir.
10. Hecelerdeki ses sırasını (Ev-ve, koç-çok, şeftali-feştali, kitap-kipat) karıştırdıklarından,
söylenen sözcüğü seslerine ayırma (Kar sözcüğünü oluşturan sesleri sırayla söyle. vb.),
sesleri birleştirerek sözcük oluşturma (tttt, uuu, şşşş seslerini birleştirirsek hangi
kelime oluşur söyle. vb.), aynı sözcüğün iki farklı söylenişinden doğru olanı bulma
(Portakal-porkatal, otobüs-obotüs kelimelerinden doğru olanı söyle. vb.), verilen
sözcükten istenen sesi değiştirerek yeni sözcük oluşturma (Süt kelimesinin ortadaki
sesini (ü) değiştirerek yeni bir sözcük oluştur. vb.) gibi çalışmalar yapılmalıdır. Bu
çalışmalar ses sayısı arttırılarak hece, sözcük ve tümce düzeyinde yapılabilir.
11. Fonolojik farkındalık çalışmaları, okuma yazma çalışmaları sırasında da yapılabilir.
Okul öncesi dönemdeki bireylerle fonolojik farkındalık çalışmaları yapılırken ses
sembollerinin bireylere gösterilmemesi ve bu çalışmalarda kullanılan kelimelerin az
heceli, birey tarafından tanınması kolay nesnelere ait kelimeler olması önemlidir.
12. Dokunma algısı deri ve parmaklar yoluyla bilginin alınmasıdır. Özel öğrenme güçlüğü
olan bireyler gözleri kapalıyken dokunma duyusu yardımı ile tanımlama yapmada
güçlük yaşayabilirler. Dokunma algısını geliştirmeye yönelik olarak gözleri kapalıyken
dokunduğu nesnenin adını söyleme, birbirinin aynı olan nesneleri dokunarak
eşleştirme, farklı olan nesneleri dokunarak ayırt etme, avucuna yazılanları (Ses, şekil,
sayı vb.) söyleme, dokunduğu farklı nesnelerin özelliklerini (yumuşak, ıslak, pürüzlü,
köşeli, yuvarlak vb.) söyleme, boyutlarına ya da ağırlığına göre objeleri dizme, gözü
kapalıyken vücudunun dokunulan kısımlarını söyleme tarzında çalışmalar yapılabilir.
13. Kinestetik algı beden hareketleri ve kas duyusu yoluyla elde edilir. Dokunsal algı ve
kinestetik algı birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Vücudun farklı kısımları tarafından
alınan pozisyonların varlığı, kasın kasılması, gerilimi gevşemesinin bedence
duyumsanması kinestetik algı örnekleridir. Kinestetik algıyı geliştirmeye yönelik kaba
ve ince motor beceriyi destekleyen çalışmaların yanında, duruma uygun vücut
pozisyonu alma için hızlı ve yavaş hareketleri taklit etme (Kelebek gibi dokunma, fil
gibi yürüme, tavşan gibi koşma vb.), oyun hamuru ile harf ve şekil yapma, pandomim
yolu ile çeşitli nesneleri, canlıları, meslekleri vb. canlandırma çalışmaları yapılmalıdır.
Ayrıca vücudundan gelen uyaranları algılama ve uyaranlara uygun tepki verme için
farklı olaylar karşısında nasıl hissedeceği ve vücudunun nasıl tepki vereceğine ilişkin
farkındalık geliştirme, bireyin yaşadığı olaylar karşısında kendini nasıl hissettiğini ve
nasıl tepki verdiğini fark etme çalışmaları ve gevşeme egzersizleri yaptırılmalıdır.
14. Bireyin algıladığı uyarıcıya tepki göstermesi için dikkatini ona yöneltebilmesi gerekir.
Yapılan bütün çalışmaların süresini aşamalı olarak artırmak dikkatini yoğunlaştırma
süresinin artmasına yardımcı olabilir. Ayrıca bunun yanında bireyin dikkatini
yoğunlaştırmak amacıyla bireyin ilgisi ve becerileri doğrultusunda; yapboz, işitsel ve
görsel hafıza oyunları, bireysel ve grup oyunları, labirentler, bulmaca, noktaları
birleştirme çalışmaları yapılabilir.
15. Konuşmalarda konuşanın yüzüne bakma, sözünü kesmeden dinleme, dinlediğini uygun
jest, mimik ve hareketlerle gösterme, konuşma boyunca dikkatini sürdürme, konuşan
kişiye gerektiğinde sözel olmayan tepkiler (gülümseme, alkışlama vb.) gösterme
çalışmaları yapılmalıdır.
16. Özel öğrenme güçlüğünde algısal bellek (görsel-işitsel-dokunsal), kısa süreli, uzun
süreli ve işleyen bellek ile ilgili güçlükler yaşanabilir. Yönergeleri istenen sürede
gerçekleştirmesi için söylenen sayı, kelime ve cümle dizisini, gösterilen hareketi tekrar
etme, birçok nesne arasından saklanan, yeri değiştirilen ve ortama eklenen nesnenin
adını söyleme, bir resme, olay kartına, nesnelere vb. kısa bir süre bakıp değişikliği
söyleme çalışmaları yaptırılmalıdır.
17. “Bilgiyi gerektiğinde kullanır.” kazanımı çalışılırken yeni öğretilecek bilgileri
gruplandırarak verme, daha önce bildiği ve kendisi için anlamlı olan bilgilerle eşleme,
yakın geçmişi hatırlama, tekerleme, şiir ezberletme, öykü okuyup ilgili soruları
yanıtlama, tekrar etme vb. çalışmalar yapılabilir. İşleyen bellek bir bilgiyi onunla işlem
yapıncaya kadar akılda tutabilme becerisidir. Hem kısa hem de uzun süreli hafızanın
ortaklaşa çalışmasını gerektiren bir bellek türüdür. İşleyen belleği geliştirmek için
ardışık bilgilerin (gün, ay, ritmik sayma, alfabe vb.) düzden ve tersten tekrarını
yaptırma, bireyin bulunduğu gelişim düzeyine uygun olarak zihinden problem çözme
ve işlem yapmasını isteme (100’ den geriye 7’şerli sayma vb.), eşleme (haftanın günleri
ile haftanın günlerinin sıra numarasını eşleştirme vb.) gibi çalışmalar yapılabilir. Bellek
ile ilgili çalışmaları yaparken bireyin hangi duyusal algısının daha güçlü olduğunu
belirlemek ve bunu hatırlamada yardımcı olarak kullanmaya dikkat edilmelidir.
18. Özel öğrenme güçlüğünde organize olamama bireyin akademik alandaki başarısını ve
günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Organize olma becerilerinin
kazandırılması için planlama aşamasında; bireyin yapacağı faaliyetleri, faaliyetlerin
süresini ve başlama zamanını belirleme, yaptığı plana uyma, planı değerlendirme,
başladığı bir çalışmayı (ödev, oyun, proje vb.) tamamlama, düzenli ve eksiksiz not
alma (ödevlerini, anlatılanları, alışveriş listesi, telefon numaraları ve iletim mesajları
vb.), bağımsız olarak çalışma, zamanı etkin kullanma çalışmaları yaptırılmalıdır.
19. Organize olma becerilerini bireyin kazanıp kazanmadığının takip edilebilmesi bireyin
okul ve ev ortamında sergilediği davranışlarının gözleme dayalı değerlendirildiği bir
form (Ek-1) geliştirilebilir. Bu form, gün içerisinde bireyin dikkati, verilen bir işi
tamamlama becerisi, davranışları, sosyal ilişkileri hakkında eğitimciye bilgi vermelidir.
Bu uygulama davranış kontrolü kazandırma ve organize olma becerilerinin
genellenmesinin izlenmesi açısından oldukça işlevseldir.
20. “Olay, olgu ve durumları oluş sırasına göre sıralar.” kazanımı için haftanın günleri,
ayları, mevsimleri, sayıları, alfabeyi sırayla sayabilme, karışık verilen zaman ögelerini
doğru sıralama, verilen bir zaman diliminin öncesini ve sonrasını (Çarşambadan sonra
hangi gün gelir, hazirandan önce hangi ay gelir gibi) söyleme, verilen bir öyküyü
sırasıyla anlatma, karışık bir sırayla verilmiş resimli öykü kartlarını sıraya dizme, sıralı
verilen bir sayı ya da harf dizisinde eksik olan harf ya da sayıyı bulma, üç veya daha
fazla aşamalı verilen bir işi sırasına uygun yapma çalışmaları yapılmalıdır.
21. “Beden duruşuna göre yönleri ayırt eder.” kazanımı çalışılırken kendi bedeninde, kendi
bedeninde çapraz olarak ve karşısındakinin bedeninde sağ-sol ayırt etme, mekânda
yönelme ve pozisyon algılama, yön (doğu-batı, kuzey-güney) kavramlarını ayırt etme
çalışmaları yapılmalıdır.
22. Kaba motor becerilerini geliştirmeye yönelik yuvarlanma, takla atma, sürünme, sek
sek, yürüme (denge tahtası, çizgi üzerinde vb.), tırmanma, top atma, ip atlama, dans
etme çalışmaları yapılmalıdır.
23. El göz koordinasyonunu geliştirmek için delikli yüzeylere uygun gereçleri takmaçıkarma,
ipe boncuk, düğme, makarna vb. malzeme dizme, duran/hareketli nesneye
sopayla vurma, belirlenen hedeflere nesne fırlatma (basket potası, kale, dart, bowling
vb.), hareketli nesneyi tutma, kurallı kâğıt katlama ve kesme, kurallı boyama, sebzemeyve
soyma vb. çalışmalar yapılmalıdır.
24. El parmak çalışmalarında parmakları açma-kapatma, başparmakları kendi ekseninde
döndürme, başparmağı eldeki diğer parmaklara değdirme, bir zemin üzerine
parmaklarını bastırma, iki parmak arasına nesne sıkıştırıp nesneyi düşürmeden eli aşağı
yukarı hareket ettirme, kil, oyun hamuru vb. malzemeleri şekillendirme, klavye
kullanma, piyano, ritim aletleri çalma, makasla kesme, elekle eleme gibi hareketleri
taklit etme çalışmaları yapılmalıdır.
25. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler öğrenmeyi öğrenme ve verimli ders çalışma
açısından da sıkıntı yaşarlar. Bu nedenle bu becerileri geliştirmeye yönelik de
çalışmaların yapılması gereklidir. Örneğin; öğrenme sürecini bireyin kendisinin gözden
geçirmesi (Şu anda hangi konuyu öğreniyorum?, Eksiğim var mı?, Şu aşamada ne
yapmam gerekiyor?, Bu konunun daha önceki konularla ilişkisi nedir? vb.) gerekir.
26. “Öğrenmeye Hazırlık” modülüne ilişkin çalışmalar yapılırken açık anlatım, benzetim,
mikro öğretim, aktif öğretim, bilgisayar destekli öğretim, gösteri, yaparak yaşayarak
öğrenme, soru-cevap, model olma, oyun, drama, rol oynama, tartışma, örnek olay
incelemesi, problem çözme, gezi-gözlem yöntemleri kullanılmalıdır.
27. “Öğrenmeye Hazırlık” modülüne ilişkin çalışmalar yapılırken etkinlikler çok duyuya
(görsel, işitsel, dokunsal, kinestetik) yönelik olarak planlanmalıdır.
28. Etkinlikler sırasında ortam, az uyaranlı, sade ve bireyin dikkatini dağıtmayacak şekilde
düzenlenmelidir.
29. Modüldeki etkinlikler sırasında bireyin kendi hatasını kendisinin bulmasına imkân
sağlanmalı ve olumlu davranışları pekiştirilmelidir.
30. “Öğrenmeye Hazırlık” modülü, görsel, işitsel, dokunsal algılama, dikkat ve bellek,
organize olma, sıraya koyma, oryantasyon ve motor becerileri geliştirici çalışmalara
yönelik planlandığından etkinlikler; bireyin öncelikli ihtiyaçlarına uygun olarak
kolaydan zora doğru seçilmeli, çalışmaya başlarken bireyin dikkatini toplamaya
yönelik bir giriş yapılmalı, eğitim sırasında hangi konuların işleneceği bireye
açıklanmalı ve etkinliklerin süresi bireyin özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde kısa
molalar verilecek şekilde planlanmalıdır.
31. Modülde yer alan kazanımların pekiştirilebilmesi açısından etkinliklerin sık sık
tekrarlanması ve aile tarafından da uygulanmasına yönelik önlemler alınmalıdır.
32. Özel öğrenme güçlüğünde bireyler sıklıkla başarısızlık duygusu yaşadıklarından
etkinlikler sırasında bireyin motivasyonunu ve ilgisini artırmak için birey
cesaretlendirilmelidir.
MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. GÖRSEL ALGI
1. Görsel Ayrımlaştırma
2. Görsel Figür-Zemin İlişkisi
3. Uzaklık-Derinlik-Boyut Algısı
4. Görsel Ardışıklık
B. İŞİTSEL ALGI
1. İşitsel Ayrımlaştırma
2. İşitsel Figür-Zemin İlişkisi
3. İşitsel Ardışıklık
4. Fonolojik Farkındalık
C. DOKUNSAL/KİNESTETİK ALGI
1. Dokunsal Ayrımlaştırma
2. Kinestetik Ayrımlaştırma
Ç. DİKKAT GELİŞTİRME
1. Ayırt Etme-Gruplandırma
2. Dikkati Yoğunlaştırma
3. Dikkati Sürdürme
4. Dikkati Yeniden Toplama

D. BELLEK GELİŞTİRME
1. Görsel- İşitsel Bellek
2. Kısa Süreli Bellek
3. Uzun Süreli Bellek
4. İşleyen Bellek
E. ORGANİZE OLMA
1. Plan Yapma
2. Planlı Çalışma
3. Bağımsız Çalışma
4. Zamanı Etkin Kullanma
F. SIRAYA KOYMA
G. YÖNELİM BECERİLERİ
1. Sağ Sol Ayırt Etme
2. Yön Bulma
Ğ. MOTOR BECERİLER
1. Kaba Motor Beceriler
a.El Ayak Koordinasyonu
b. Denge
2. İnce Motor Beceriler
a. El Parmak Koordinasyonu
b. El Göz Koordinasyonu
OKUMA YAZMA MODÜLÜ
MODÜLÜN AMACI
Okuma yazma becerilerini geliştirebilme
KAZANIMLAR
1. Yazı araç-gereçlerini tanır.
2. Yazı araç-gereçlerini kurallarına uygun kullanır.
3. Temel çizgiler çizer.
4. Sesleri okur.
5. Sesleri yazar.
6. Heceleri okur.
7. Heceleri yazar.
8. Kelimeleri okur.
9. Kelimeleri yazar.
10. Tümceleri okur.
11. Tümceleri yazar.
12. Metin okur.
13. Metin yazar.
14. Etkili okur.
15. Okuduğu metinle ilgili neden-sonuç ilişkisi kurar.
16. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.
17. Okumaya istekli olur.
18. Yazım kurallarına uyar.
19. Noktalama işaretlerini yerinde kullanır.
MODÜLÜN SÜRESİ
Modülün süresi 250 ders saatidir.
MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. İlk okuma yazma öğretiminin genel amacı, bireye yaşamı boyunca kullanacağı okuma
ve yazmanın temel becerilerini kazandırmaktır. Okuma-yazma öğretiminde günümüze
kadar çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bunlar ses temelli tümce yöntemi, ses yöntemi,
hece yöntemi, sözcük yöntemi, karma yöntem, çözümleme yöntemi vb.dir. Özel
öğrenme güçlüğü olan bireylere özgü, özel bir okuma yazma yöntemi
bulunmamaktadır. Ancak özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin özellikleri dikkate
alındığında ses temelli tümce yöntemi daha uygun olduğundan akademik beceriler
modülünde ses temelli tümce yöntemi temel alınarak kazanımlar belirlenmiştir.
2. Programda okuma ve yazma etkinliğinin bir arada yürütülmesi esas alınarak buna
yönelik kazanımlara yer verilmiştir. Okuma-yazma öğretimi kazanımlarının
gerçekleştirilmesinde birbirinin ön koşulu olan basamakların kazandırılması önem
taşımaktadır. Çünkü bir basamağın kazanımları bir sonraki basamağın ön koşulu
olabilmektedir.
3. Özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin ince motor becerileri zayıf olabilmektedir. Bu
nedenle kalem tutmada, çizgi çizmede, resim yapmada zorlanabilirler. Temel çizgi
çalışmalarına hazırlık olarak verilen çizgi üzerinden çizme, kesik çizginin (Aşamalı
olarak sıklığı azalan) üzerinden çizme, modele bakarak çizme, havada, masada vb.
yerlerde istenen biçimde çizgiler (dikey, yatay, eğik, sağa/sola) çizme çalışmaları
yapılmalıdır.
4. Serbest çizgi çalışmaları bireyin özelliklerine göre bitişik eğik yazı ya da düz yazıya
hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. Bu çalışmanın desteklenmesine yönelik bireyin
çevresiyle bütünleşmesi ve yaptıklarını anlamlandırması için bireylere çevrede görülen,
bilinen varlık ve nesnelerden seçilmiş çeşitli resimler yaptırma, karalama (çember,
bulut yapma vb.), sürekli ve eğik çizgi çizme (dalga, yılan, halat vb.), dik ve yatay
çizgi çizme çalışmaları yaptırılmalıdır.
5. Düzenli çizgi çalışmaları aşamasında iki çizgi tek aralık ve dört çizgi üç aralıktan
oluşan satır aralığına çizgi çizme, dört çizgi üç aralıktan oluşan standart yazı aralığına
çizgi çizme çalışmaları yaptırılmalıdır.
6. İlk okuma-yazma öğretimi aşamasında sesi hissetme ve tanıma, sesi okuma ve yazma,
sesten anlamlı heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma ile metin oluşturma çalışmaları
yapılmalıdır.
a. Sesi hissetme ve tanıma çalışmalarında; kelimenin içindeki sesi bulma,
sesin geçtiği kelimeleri bulma, tanıtılan sesin hangi bireylerin adında, hangi
bitki, hayvan veya eşya adında olduğunu bulma çalışmaları yaptırılabilir.
Kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır. Bireyler örnekler vermeye
özendirilir. Görsel araç-gereçlerden, drama yönteminden, öykü, şarkı,
tekerleme söyleme gibi etkinlikler yapılarak sesi ayırt etme çalışmaları
yapılabilir.
b. Sesi okuma ve yazma çalışmalarında sesler alfabedeki sıralarına göre değil,
aşağıda verilen sıraya göre verilmelidir.
1. grup: e,l,a,t
2. grup: i,n,o,r,m
3. grup: u,k,ı,y,s,d
4. grup: ö,b,ü,ş,z,ç
5. grup: g,c,p,h
6. grup: ğ,v,f,j
Gruplardaki seslerin yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. Ses
gruplarının düzenlenmesinde, seslerin yazım kolaylığı ve anlamlı hece, kelime
üretmedeki işlevselliği dikkate alınmalıdır. Bireye sesin nasıl okunduğu ve
yazıldığı model olunarak gösterilmelidir. Alıştırma sayfasındaki büyükçe
çizilmiş sesin üzerinden ok yönünde çizme çalışması yaptırılmalı ve bu çalışma
birey öğreninceye kadar tekrarlanmalıdır. Bireylerin satır aralıklarına (Dört
çizgi üç aralık) yazılmış ses örneklerinin üstünden kalemle çizmeleri
sağlanmalıdır. Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralarına bireyler sesleri
yazmalı; ne yazdıkları sorularak sesin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen
gösterilmelidir. Yazılması zor olan a, A, k, y, g, G, f seslerinden önce, bu
seslerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılabilir. Sesler
öğretilirken bu seslerden oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir.
Ayrıca özel adların yazım ve/veya cümleye büyük sesle başlama kurallarından
hareket edilebilir. Örneğin, “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı
anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli
gösterilmelidir. Elde edilen büyük sesin yazım şekli üzerinde durulmalıdır.
c. İlk okuma yazma öğretiminin en önemli aşaması hece üretme; hecelerden
kelime, kelimelerden cümle oluşturmadır. Bu aşamada; verilen ilk iki sesin
ardından bu seslerden heceler oluşturma, elde edilen hecelerle okuma ve yazma
çalışmaları yapma, verilen her yeni sesi, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirme ve
yeni heceler, anlamlı kelimeler oluşturma çalışmaları yapılmalıdır. Her ses
grubundaki seslerin öğretimi tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar
değerlendirilmelidir. Bir sonraki ses grubuna geçişte bireylerin daha önce
verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir. Sesler verildikçe üretilen
heceler artacağından bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de
kolaylaşacaktır. Bu süreçte oluşturulan kelimelerden özel ad olanların ilk sesi
ile cümle başlangıcındaki büyük ses yazımı ve kullanımı eş zamanlı olarak
verilmelidir. Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır.
Bireyler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Oluşturulan kelime ve
cümleler okunmalı, yazılmalıdır.
ç. Öğrenilen kelimelerden, yeni cümleler ve cümlelerden metin oluşturulmalıdır.
Metin yazdırılırken doğru yazma ve yazı estetiğine özen gösterilmelidir.
Bireyler yazılarını dört çizgi, üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar.
7. Serbest okuma yazma, ilk okuma yazma öğretim sürecinin son aşamasıdır. Bu aşamada
bireyin şiirleri, tekerlemeleri, hikâyeleri ve okuma kaynaklarından seçtikleri metinleri
okuması, kendisini yazılı olarak ifade etmesi ve yazılanları okuyarak paylaşması
sağlanmalıdır. Yazılarını tek çizgili defter satırı üzerinde yazmalıdır.
8. Okuma, eğitim programları içinde önemli bir etkinliktir. Birey okuduğunu
anlamlandırırken görsel ve işitsel uyaranlar ile bunların anlamları arasında çağrışımlar
gerçekleştirir. Öğrenme, büyük ölçüde okuduğunu anlamaya bağlıdır. Okuma; bilişsel,
duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyutta ele alınmalıdır. Bunlardan birinin
eksikliği ya da yetersizliği okumayı olumsuz yönde etkileyecek, bireyin okuduğunu
tam ve doğru olarak anlamamasına neden olacaktır. Okuma öğretimi çalışmaları
yapılırken bireylere hızlı, doğru ve anlayarak okuma becerisi kazandırma, okuma zevki
verme ve onların sözcük dağarcığını zenginleştirme amaçlanmalıdır.
9. Sesli okuma, gözle algılanıp zihinle kavranan sözcük ya da sözcük kümelerinin,
konuşma organlarının yardımıyla söylenmesidir. Sesli okumada temel amaç, yazının
doğru ve konuşma dilinin özelliklerini yansıtacak biçimde seslendirilmesidir. Başarılı
bir sesli okuma için metnin tümce yapısına, anlatım özelliğine, yazım kurallarına, hızlı
okumadan kaçınmaya, sesin metindeki ana düşünceye ya da olayların özelliklerine göre
ayarlanmasına dikkat edilmelidir. Sesli okuma çalışmalarında, metinde geçen
bilinmeyen sözcüklerin anlamlarının açıklanması, metinde geçen olayların
canlandırılması, bireye metinle ilgili resimler gösterilerek metnin yüksek sesle
okunması, metin okunduktan sonra bireyin tekrar etmesi, metni okurken teyp kaydı
alınarak dinletilmesi gibi çalışmalar yapılmalıdır.
10. Sessiz okuma, ses organlarından herhangi birini hareket ettirmeden gövde ve baş
hareketleri yapmadan yalnızca gözle yapılan okumadır. Özel öğrenme güçlüğü olan
bireylerde bir metni okurken geri dönüşler, satır atlamaları ya da satırın başını
yakalayamama ve gözlerinin hareketlerinde duraksamalar görülebilir. Okuma
öncesinde metnin başlığı ve varsa resmi hakkında konuşma, metinde geçen bilinmeyen
sözcükleri açıklama, okuma sonrasında metinle ilgili sorulara cevap verme, metnin ana
düşüncesini söyleme, metindeki olayı anlatan resimleri sıraya koyma, metni kendi
sözcükleriyle özetleme çalışmaları yapılabilir.
11. Dinlediği öykü veya izlediği film, tiyatro vb. ile ilgili sorulan sorulara (kişi, yer ve
zaman, olayların oluş sırası, ana düşünce vb.) cevap verme, düşündüklerini,
duyduklarını, görüp yaşadıklarını anlatma, bunlar ile ilgili sorulara cevap verme ve
sorular sorma, belirlenen bir konu ile ilgili tartışmaya katılma, gördüğü resmi
yorumlama, olay kartlarını sıralama, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurma, eksik
veya yanlış olanı bulma gibi çalışmalar yaptırılarak dinlediğini ve gördüğünü anlama,
anlatma ve yorumlama becerisi geliştirilmelidir. Ayrıca konuyu okumadan önce varsa
giriş, özet, gözden geçirme sorularını ya da parçanın sonundaki anlama ve yargılamaya
ilişkin soruları okuma, ikinci aşamada bu sorulara cevap bulmak amacıyla okuma
çalışmasıyla bireyin edindiği bilgiye ilişkin farkındalığı artırılabilir.
12. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler okuma alışkanlığı kazanmada güçlük
yaşadıklarından bu alışkanlığı artırmaya yönelik belli bir plan doğrultusunda kitap
okumaya özendirme çalışmaları yapılmalıdır. Örneğin; kitabın künyesini çıkarma,
okuduğu kitapla ilgili özet çıkarma, kitap okuma konusunda hedefler koyma, gazete,
dergi ve İnternetten (e-kitap) yararlanarak araştırmalar yapma vb. çalışmalar
yapılabilir.
13. Etkinliklerde yazma becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilmeli, özellikle
her düzeyde noktalama işaretlerine ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir. Yazma
çalışmaları; kontrollü yazma, güdümlü yazma ve serbest yazmadan oluşmaktadır.
a. Kontrollü yazmada bireyden, verilen sözcükleri ve tümce yapılarını aynen
ya da istenilen değişiklikleri yaparak yazmaları beklenir. Bu çalışmalar ile
ana dildeki sözcükleri ve yapıları doğru şekilleriyle yazma becerisi
kazandırılmalıdır.
b. Güdümlü yazma çalışmalarıyla bireyden, öğrendiği sözcükleri ve tümce
yapılarını kontrollü biçimde kullanması ve anlamlı bir paragraf oluşturması
istenmektedir. Güdümlü yazmanın en sık karşılaşılan türü dikte çalışması
yapmaktır. Dikte çalışması yapılırken metin yavaş okunarak bireyden
yazması istenir. Son olarak da bireyin kendi yazdığını kontrol etmesi ve
düzeltmesi amacıyla metin yazılı olarak verilir.
c. Serbest yazma çalışmalarıyla da bireyden duygu ve düşüncelerini ya da
verilen bir konu hakkındaki görüşlerini yazım kurallarına dikkat ederek
yazması istenir. Yazma çalışmalarında göz önüne alınması gereken en
önemli noktalardan biri de yazılı anlatımların düzeltilmesidir. Bireyin
yanlışlarını kendisinin düzeltmesi en verimli yoldur.
14. Dil bilgisi çalışmaları yaparken sözcükleri yapısına göre tanıma ve kullanma,
tümcenin yapısını oluşturan ögelerin anlamını bilme, tümcenin yapısını kavrama,
ad, ön ad, adıl, eylem olan sözcükleri kavrama, noktalama işaretlerini yerinde
kullanma, yazım kurallarına uyma çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca, bireyin
yazdıkları mutlaka kontrol edilmeli ve gereken düzeltmeler yapılmalıdır.
15. Okuma yazma çalışmaları sırasında açık anlatım, gösteri, yaparak yaşayarak
öğrenme, soru-cevap, model olma, oyun, drama, dramatizasyon, tartışma, örnek
olay yöntemleri kullanılabilir.
16. Okuma-yazma çalışmaları sırasında gösterim panoları, grafikler, projeksiyon aracı,
geometrik şekiller, top, kelime küpü, boncuk, fasulye-çubuk, resimli kartlar, yapbozlar,
bulmaca, yazı tahtası (oyuncak), plastik ses kalıpları, kavram kitapları, öykü
kartları, oyun hamurları, renkli kalemler, ritim çubukları, renkli fon kartonlar,
kaset-CD, kum havuzu, bilgisayar, kelime bulma oyunu (scrable), tabu oyunu gibi
araç-gereçler kullanılabilir.

MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. İLK OKUMA YAZMA
1. Yazı Araç Gereçleri
2. Satır Takibi Yapma
3. Çizgi Çalışmaları
B. OKUMA YAZMA
1 Okuma
2 Yazma
3 Okuduğunu Anlama
C. DİL BİLGİSİ
1. Yazım Kuralları
2. Noktalama İşaretleri
MATEMATİK MODÜLÜ
MODÜLÜN AMACI
Matematik ile ilgili becerilerini geliştirebilme
KAZANIMLAR
1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terim kullanır.
2. İkişer ritmik sayar.
3. Üçer ritmik sayar.
4. Dörder ritmik sayar.
5. Altışar ritmik sayar.
6. Yedişer ritmik sayar.
7. Sekizer ritmik sayar.
8. Dokuzar ritmik sayar.
9. İki basamaklı doğal sayıları ayırt eder.
10. Üç ve daha fazla basamaklı doğal sayıları ayırt eder.
11. Eldesiz toplama işlemi yapar.
12. Eldeli toplama işlemi yapar.
13. Toplama işlemi yaparak problem çözer.
14. Onluk bozma gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.
15. Onluk bozma gerektiren çıkarma işlemi yapar.
16. Çıkarma işlemi yaparak problem çözer.
17. Eldesiz çarpma işlemi yapar.
18. Eldeli çarpma işlemi yapar.
19. Kısa yoldan çarpma işlemi yapar
20. Çarpma işlemi yaparak problem çözer.
21. Kalansız bölme işlemi yapar.
22. Kalanlı bölme işlemi yapar.
23. Kısa yoldan bölme işlemi yapar.
24. Bölme işlemi yaparak problem çözer.
25. Dört işlem yaparak problem çözer.
26. Nesneleri bütün, yarım ve çeyrek olma durumuna göre ayırt eder.
27. Kesirlerle ilgili problem çözer.
28. Uzunluk ölçüleri arasında işlem yapar.
29. Sıvı ölçüleri arasında işlem yapar.
30. Kütle ölçüleri arasında işlem yapar.
31. Değer ölçüleri arasında işlem yapar.
32. Zaman ölçüleri arasında işlem yapar.
33. Alan ölçüleri arasında işlem yapar.
34. Geometrik şekiller arasında ilişki kurar.
MODÜLÜN SÜRESİ
Modülün süresi 200 ders saatidir.
MODÜLÜN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Uzamsal ilişkiler problem çözme becerisiyle yakından ilgilidir. Bu ilişkiler aynı
zamanda bireylerin akıl yürütme ve matematiksel düşünme süreçlerinin gelişmesine
büyük katkıda bulunur. Bunlar matematiksel kavramların pek çoğunun kazanılması
için ön koşul becerilerdir. Uzamsal ilişkiler çalışılırken kolaydan zora doğru bir yol
izlenmelidir. Varlıkları az-çok, büyük-küçük, ağır-hafif, uzun- kısa, kalın-ince, benzerfarklı,
bir varlığın içinde-dışında, üzerinde-altında, uzağında-yakınında, yüksektealçakta,
önünde-arkasında, sağında-solunda-arasında, boş-dolu olma durumuna göre
ayırt etme ve sıralama çalışmaları yapılmalıdır.
2. Ritmik sayma çalışmaları yapılırken 1000’in içinde herhangi bir sayıdan başlayarak
istenen sayıya kadar 2’şerli, 3’erli, 4’erli, 6’şarlı, 7’şerli, 8’erli, 9’arlı ileri-geri sayma,
gerçek nesnelerle sayma yapılmalıdır.
3. Doğal sayı öğretimi yapılırken rakamların uygun şekilde yazılması, sayıları sayı
doğrusunda gösterme, iki, üç ve daha fazla basamaklı doğal sayıları çözümleme,
sayıları sıraya koyma, tek ve çift sayıları tanıma, Romen rakamlarını tanıma gibi
çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca sayılarla yapılandırılmış bir örüntüyü tamamlama
çalışmaları yapılabilir.
4. Bireye dört işlem becerisi kazandırmak için 1, 2, 3, 4 basamaklı doğal sayılarla
eldesiz-eldeli toplama işlemi yaparak problem çözme, onluk bozmayı gerektirmeyen
ve onluk, yüzlük, binlik, on binlik bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yaparak problem
çözme, çarpım tablosu öğretimi, eldesiz-eldeli çarpma işlemi yaparak problem çözme,
kalansız-kalanlı bölme işlemi yaparak problem çözme, doğal sayıları kısa yoldan
çarpma ve bölme işlemi yapma, dört işlem kullanarak problem çözme, hesap
makinesini tanıma ve kullanma çalışmaları yapılmalıdır.
5. Varlıkları bütün, yarım ve çeyrek olma durumuna göre ayırt ederek kesirleri
kavrama, sıralama, çözümleme ve kesirlerle işlem yapma, ondalık kesirleri kavrama,
sıralama, çözümleme ve ondalık kesirlerle işlem yapma çalışmaları yapılmalıdır.
6. Özel öğrenme güçlüğü olan bireye ölçü öğretimi yapılırken parmakla, karışla,
kulaçla, ayakla, adımla ve uzunluk ölçüleriyle ölçme yapma, uzunluk ölçüleri arasında
dönüşüm yapma, uzunluk ölçüleri ile ilgili problem çözme, sıvı ölçüleriyle ölçüm
yapma, sıvı ölçüleri arasında dönüşüm yapma, sıvı ölçüleri ile ilgili problem çözme,
kütle ölçülerini kullanarak ölçüm yapma, kütle ölçüleri arasında dönüşümler yapma,
kütle ölçüleri ile ilgili problem çözme, parayı tanıma ve uygun kullanma, zaman
ölçülerini kavrama, zaman ölçüleri arasında dönüşüm yapma, zaman ölçme
birimleriyle problem çözme, takvim kullanma, alan ölçüleri ile ölçme, alan ölçüleri
arasında dönüşüm yapma, alan ölçüleri ile ilgili problem çözme çalışmaları
yapılmalıdır.
7. Eğri, doğru ve doğru parçasını bilerek çizme, doğrularda paralellik ve kesişme
özelliğini anlama, dik ve paralel doğrular çizme, kare, dikdörtgen, üçgen ve dairenin
özelliklerini ayırt etme, çizme, çevresini ve alanını hesaplama ve bunlarla ilgili
problem çözme çalışmaları yapılmalıdır. Küp, dikdörtgenler prizması, silindir, küre ve
piramidin özelliklerini ayırt etme ve çizme çalışmalarıyla bireyin geometrik şekiller
arasında ilişki kurması sağlanmalıdır.Matematik çalışmaları sırasında açık anlatım,
gösteri, soru-cevap, model olma, tartışma, oyun, drama, gezi gözlem, laboratuvar,
örnek olay incelemesi, beyin fırtınası, rol oynama, benzetim, mikro öğretim,
bireyselleştirilmiş öğretim, aktif öğretim, bilgisayar destekli öğretim, buluş yoluyla
öğrenme ve problem çözme yöntemleri kullanılabilir.
8. Matematik çalışmaları sırasında geometri araç-gereçleri (pergel, cetvel, açıölçer
vb.), gösterim panoları, grafikler, bilgisayar, projeksiyon aracı, kaset-CD, geometrik
şekiller, boncuk, abaküs, yapbozlar, sayı bulmacaları, yazı tahtası (oyuncak), kum
havuzu, plastik sayı kalıpları, kavram kitapları, oyun hamurları, monopoly-borsa
oyunu, renkli kalemler gibi araç gereçler kullanılabilir.
MODÜLÜN İÇERİĞİ
A. UZAMSAL İLİŞKİLER
1. Zıtlık
2. Mekânda Konum
B. RİTMİK SAYMA
1. İkişer Ritmik Sayma
2. Üçer Ritmik Sayma
3. Dörder Ritmik Sayma
4. Altışar Ritmik Sayma
5. Yedişer Ritmik Sayma
6. Sekizer Ritmik Sayma
7. Dokuzar Ritmik Sayma
C. DOĞAL SAYILAR
1. Rakam Yazma
2. Doğal Sayıları Çözümleme
3. Sayı Doğrusu
4. Doğal Sayılar Arasında Büyüklük ve Küçüklük İlişkisi
5. Tek ve Çift Doğal Sayılar
6. Sıra Bildiren Doğal Sayılar
7. Romen Rakamları
Ç. DÖRT İŞLEM
1. Toplama İşlemi
2. Çıkarma İşlemi
3. Çarpma İşlemi
4. Bölme İşlemi
5. Problem Çözme
D. KESİRLER

E. ÖLÇÜLER
1. Doğal Ölçüler
2. Kütle Ölçüleri
3. Zaman Ölçüleri
4. Değer Ölçüleri
F. GEOMETRİ
1. Eğri-Doğru-Doğru Parçası
2. Kare
3. Dikdörtgen
4. Üçgen
5. Daire
6. Üç Boyutlu Geometrik Şekiller